Opdateret januar 2024 

 

Afdeling/ydelse

Kildegade
Kildegade 23A
8700 Horsens

 

1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – midlertidigt ophold
Godkendt af Socialtilsyn Nord.

 

2. Mål- og aldersgruppe

Kildegade er et midlertidigt botilbud til unge voksne med autisme som er normalt til højt begavede.

 

 • En del af målgruppen har tillægsdiagnoser i form af angst, ADHD, OCD eller lignende i en let til moderat grad.
 • De unge kommer direkte fra forældrenes hjem, fra andet tilbud eller fra egen lejlighed.
 • Fælles for målgruppen er at, beboerne skønnes at have udviklingspotentiale til at flytte i egen bolig eller mindre indgribende botilbud efter endt ophold.

 

Formålet med indsatsen er, at udvikle færdigheder så borgeren efter opholdet i Kildegade kan flytte i egen bolig med støtte fra hjemkommunen eller et mindre indgribende botilbud.

 

Aldersgruppen er 18- 45 år.

 

3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

14 døgnpladser

Kildegade er fysisk placeret i Horsens, men stadig i et roligt og trygt miljø. Der er let adgang til indkøb, offentlig transport samt byens kultur- og fritidsliv.

Fysiske forhold
Afdelingen indeholder to etager. Hver etage indeholder fælleskøkken og opholdsrum tilhørende type 1 lejlighederne der ikke indeholder eget køkken.

På hver etage er der desuden et større fælles gangareal, samtalerum og en kælder til diverse aktiviteter.

Alle lejligheder har et større vinduesparti mod sydvest og enkelte har egen altan eller udgang til mindre terrasse.

 

Type 1, Lejlighederne har fælles indgang med anden beboer, det vil sige et fælles gangareal, hvor de individuelle badeværelser kan tilgås.

Der er individuelle badeværelser til alle type 1 lejlighederne og intet køkken, men fælleskøkken med resten af beboerne i type 1 lejlighederne på etagen.

 

Type 2, Lejlighederne har egen indgang, bad og tekøkken.

Husdyr:
Der er mulighed for at have husdyr. Anskaffelsen af husdyr vil dog altid bero på individuel vurdering i forhold til pasning.

Inden anskaffelsen skal en husdyrskontrakt indgås med tilbuddet. Hvis borgeren har anskaffet sig et kæledyr inden indflytning udarbejdes kontrakten inden indflytning.

Servicepakker:
På Kildegade tilbydes følgende servicepakker: Kost, TV-pakke i fællesareal (for borgere i type 1), rengøringsartikler til fællesarealet, vaskemidler til fælles vaskemaskine, samt beboerforsikring.

 

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

 

Kildegade er et midlertidigt botilbud, hvor formålet er at tilbyde rammer, hvor unge mennesker med autisme udvikler kompetencer, således de på sigt kan flytte i egen bolig med bostøtte eller et mindre indgribende botilbud.

For mere information henvises til Tilbudsportalen.

 

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:

 • Kommunens bestilling
 • Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
 • Borgerens motivation
 • Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

 

Der ydes typisk støtte til:

 • ADL opgaver
 • Personligudvikling
 • Fritid og netværk – lokalsamfundet
 • Kontakt og samarbejde til Beskæftigelse og uddannelse
 • Sundhed og trivsel
 • Samarbejde med sagsbehandlere
 • Energiforvaltning
 • Initiering
 • Medicin
 • Økonomi

 

Der er desuden særligt fokus på:

 • Robusthed
 • Selvforståelse
 • Medborgerskab

 

5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

 • Empowerment tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgerens forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

 

6. Takststruktur

På Kildegade er der mulighed for indskrivning på fem forskellige takstniveauer afhængigt af behovet for støtte.

 

For alle takstniveauer er gældende at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:

- Dansk kvalitetsmodel på det sociale område,

- Det sociale tilsyn, samt

- at Specialområde Autismes takster, er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

 

Det betyder at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

 

Takstniveau 1: kr. 1.529 (P/L 2024)

Behov

 • Borgeren formår de fleste ting selv og har helt eller delvist erhvervet sig mestringsstrategier og selvforståelse.
 • Borgeren kan selvstændigt varetage hovedparten af almindelige daglige funktioner (ADL)
 • Borgeren kan som udgangspunkt selv igangsætte og afslutte aktiviteter.
 • Borgeren har grundlæggende sociale kompetencer.
 • Borgeren har et stabilt funktionsniveau i kompenserende rammer.
 • Borgeren kan selvstændigt vedligeholde/opretholde netværk
 • Borgeren kan selvstændigt deltage i planlagte fælles aktiviteter
 • Borgeren er selvtransporterende til læge, tandlæge, beskæftigelse eller planlagte aktiviteter, så som indkøb af daglige varer.
 • Borgeren har behov for, at støttebehovet afklares i forhold til udflytning til mindre indgribende rammer.
 • Borgeren har behov for støtte til boligsøgning som fx boligportalen og kontakt til boligforening.
 • Borger har behov for støtte til etablering af samarbejde med kommunal bostøtte.

 

Indsats

 • Mulighed for påmindelser/prompts, så borgeren selvstændigt kan varetage almindelige daglige funktioner (ADL) og opretholde en stabil døgnstruktur.
 • Nattevagt alle ugens dage, uden regelmæssig brug.
 • Ugesamtaler der tilpasses efter borgerens støttebehov og målene for indsats.
 • Mulighed for fælles aktiviteter og spisning.
 • Borgeren kan modtage støtte til afsøgning på nettet i forhold til fremtidig bolig på fast aftalte tidspunkter.
 • Støtte til etablering af kontakt med kommunal bostøtte.
 • Borgerens støttebehov i forhold til egen bolig afklares.
 • Løbende dokumentation
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

 

Takstniveau 3: kr. 2.271 (P/L 2024)

Behov

 • Borgeren har behov for at bo i botilbud med døgndækning – gør dog som regel ikke brug af nattevagten.
 • Borgeren har et mindre behov for medarbejderkontakt.
 • Borgeren formår at tage kontakt til medarbejdere ved behov.
 • Borgeren kan i afgrænsede perioder have udsving i forhold til kormorbide lidelser.
 • Borgeren kan have tendens til at isolere sig men i mindre grad og i kortere perioder.
 • Borgeren kan i perioder have selvmordstanker.
 • Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der kræver støtte til koordinering i forhold til behandlende indsats fra sundhedsvæsenet.
 • Borgeren har forståelse for ADL-opgaver, men har i nogen grad behov for støtte til igangsætning og afslutning af ADL-opgaver i en fast og genkendelig struktur.
 • Borgeren kan selv udføre aktiviteter, uden personalet er til stede.
 • Borgeren er delvis motiveret men har behov for støtte ift. sociale relationer, sociale aktiviteter m.m.
 • Borgeren er delvis motiveret men har behov for støtte til at vedligeholde/opretholde personligt netværk.
 • Borgeren er delvis motiveret men har behov for støtte til beskæftigelse.
 • Borgeren har i nogen grad selvforståelse og mestringsstrategier, men kan ikke selvstændigt anvende dem.
 • Borgeren er som udgangspunkt selvtransporterende til læge, tandlæge og lignende.
 • Borgeren er selvtransportende i forhold til aktiviteter.

Borgeren har behov for støtte til at etablere og opretholde en stabil daglig struktur i kompenserende rammer mhp. at undgå unødig stressbelastning.

 

Indsats

 • Analyser og afdækninger af borgerens færdigheder revideres efter behov, så indsatsen hele tiden tilrettelægges ud fra borgerens nærmeste udviklingszone.
 • Borgeren kan modtage prompts til igangsætning og afslutning af en aktivitet og/eller ADL–opgaver.
 • Borgeren kan modtage prompts til at opretholde en daglig struktur, herunder støtte til at opretholde en stabil døgnrytme.
 • Borgeren kan modtage ugesamtaler, delmålssamtaler, målsamtaler, hvor den kompenserende ramme sikres.
 • Borgeren kan tilbydes samtaleforløb med henblik på øget selvforståelse og robusthed.
 • Borgeren kan modtage støtte til afkodning af det kommunikative ved deltagelse i fællesspisning og fælles aktiviteter.
 • Borgeren kan modtage støtte til at huske aftaler i og uden for huset.
 • Borgeren kan modtage støtte til etablering af kontakt til samarbejdspartnere.
 • Borgeren kan modtage støtte til koordinering med andre offentlige instanser.
 • Løbende dokumentation.
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

 

Takstniveau 5: kr. 3.013 (P/L 2024)

Behov

 • Borgeren har behov for at bo i botilbud med døgndækning – gør dog som regel ikke brug af nattevagten.
 • Borgeren har udsving i forhold til kormorbide lidelser.
 • Borgeren har tendens til at isolere sig.
 • Borgeren kan i perioder have selvskadende adfærd, selvmordstanker og evt. forsøg på selvmord.
 • Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, om kræver følgeskab til den behandlende indsats fra sundhedsvæsenet.
 • Borgeren har behov for støtte til igangsætning, udførelse og afslutning af ADL-opgaver i en fast og genkendelig struktur.
 • Borgeren som på trods af stort støttebehov, kan have vanskeligt ved at modtage hjælp, som kræver en ekstraordinær indsats.
 • Borgeren har behov for støtte ift. sociale relationer, sociale aktiviteter m.m.
 • Borgeren har behov for at vedligeholde/opretholde personligt netværk.
 • Borgeren har behov understøttelse af deltagelse i beskæftigelse.
 • Borgeren har behov for støtte til etablering af kontakt til samarbejdspartnere.
 • Borgeren har behov for støtte til personlig og følelsesmæssig udvikling, herunder selvforståelse og robusthed i forhold til mestring af eget liv.
 • Borgeren har behov for følgeskab til læge, tandlæge og lignende.

 

Indsats

 • Udarbejdelse af grundige analyser og afdækning af nuværende funktionsniveau ved indflytning herunder:

o                forudsætningsanalyse

o                procesmæssige- og motoriske færdigheder

o                sensoriske bearbejdningsmønstre

o                ønsker og drømme for fremtiden

 

 • Analyser og afdækninger revideres efter behov, så indsatsen hele tiden tilrettelægges ud fra borgerens nærmeste udviklingszone.
 • Borgeren kan modtage støtte til igangsætning, udførelse og afslutning af ADL-opgaver.
 • Borgeren kan modtage guidning til at skabe samt opretholde en daglig struktur, herunder støtte til at opretholde en stabil døgnrytme.
 • Borgeren tilbydes ugesamtaler, delmålssamtaler, målsamtaler, hvor den kompenserende ramme sikres.
 • Borgeren kan tilbydes samtaleforløb med henblik på øget selvforståelse og robusthed.
 • Borgeren kan modtage støtte ved deltagelse i fælles spisning og fælles aktiviteter.
 • Borgeren kan modtage støtte til at huske aftaler i og uden for huset, personlige påmindelser, sms og ved opkald.
 • Borgeren kan modtage følgeskab til læge, tandlæge og lignende, herunder oversættelse af indholdet af samtalen.
 • Borgeren kan modtage støtte til etablering af kontakt til samarbejdspartnere.
 • Borgeren kan modtage støtte til koordinering med andre offentlige instanser.
 • Løbende dokumentation.
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

Taksten er eksklusiv dagtilbud

Såfremt der ikke er dagtilbud/beskæftigelse/uddannelse, kan der komme tillæg til taksten, idet taksten på dette tilbud er under forudsætning af aktivitet i dagtimerne.

 

7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af pædagoger, ergoterapeuter, husassistent, SSA og sagsbehandler samt et lederteam. 

 

8. Nattevagt

Der er sovende nattevagt.

 

9. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.

Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.