Opdateret januar 2023

Afdeling/ydelse

Banebyen - Vilhelm Ehlerts Allé
Vilhelm Ehlerts Allé 10
8800 Viborg

 

1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – midlertidigt opholdLov om social service § 108 – længerevarende ophold.

Godkendt af Socialtilsyn Midt.

 

2. Mål- og aldersgruppe

Banebyen - Vilhelm Ehlerts Allé er et botilbud til voksne med autisme som er normalt til højtbegavede.

 

 • Fælles for målgruppen er, at de har vanskeligt ved at etablere og fastholde en stabil hverdag, og at de i høj grad er udfordret af en komorbiditet fx i form af svær depression, svær OCD, angstlidelser eller lettere misbrugsproblematikker. En del borgere har desuden udfordringer ift. social isolation, mad og spisning samt søvn og døgnrytme.

 • Målgruppen har ofte i en længere periode været udenfor samfundet og har ofte mistet troen på sig selv og muligheden for at få hjælp. Ofte har borgeren igennem længere tid været isolerede fra omverdenen.

 • Målgruppen er ofte i negativ følelsesmæssig trivsel, og oplever sig overbelastet og svigtet. Ofte er eneste kontakt med omverden gennem forældrene.

 • Målgruppen formår ikke at udnytte deres kognitive ressourcer, så trods god begravelse er deres funktionsniveau lavt.

Borgere med udadreagerende adfærd er ikke en del af målgruppen. 

Formålet med indskrivningen på Banebyen - Vilhelm Ehlerts Allé er at afklare og udvikle borgerens funktionsniveau i forhold til fx ADL færdigheder, selvforståelse og fremtidige beskæftigelse, samt sikre en højere trivsel. Ydermere understøttes borgerens kompetencer til at kunne flytte i egen lejlighed i de tilfælde hvor det er muligt.

Formålet kan desuden være at vedligeholde allerede indlærte kompetencer.

Aldersgruppe 18 – 45 år.

3. Antal pladser og fysiske forhold

19 døgnpladser

Banebyen - Vilhelm Ehlerts Allé ligger centralt placeret i Viborg bymidte. Det er et nyt reaktivt område i Viborg (www.baneby.viborg.dk).

Den centrale placering gør, at både indkøb og uddannelses muligheder er i gåafstand. Viborg er med sine historiske rødder og natur en attraktiv by. Søerne og grønne områder ligger ligeledes tæt på.

 

Lejlighederne på Banebyen - Vilhelm Ehlerts Allé:

Der er 19 lejligheder fordelt på 4 etager. På hver etage er der 4, to-rumsboliger samt en et-rumsbolig.

Et-rumsboligerne er indrettet med the-køkken samt eget badeværelse med vaskesøjle.

To-rumsboligerne er indrettet med soverum, køkken/alrum samt badeværelse med vaskesøjle.

På hver etage er der fællesrum, som kan benyttes af alles husets borgere. Rummene er opdelt således, at der på 1 sal er TV/spillerum, på 2 etage er der møde/samtalerum på 3 etage "sanse rum" og på 4 etage kreativt rum.

 

Plan 0 indeholder de store fællesområder. Her er et stort cafe/spiseområde som er opdelt i mindre enheder/spisegrupper. Rummet kan omdannes ved fællesaktiviteter i form af filmaftener m.m. Der er et træningskøkken, som kan benyttes sammen med medarbejdere, hvis borgeren træner madlavning.

Ligeledes indeholder plan 0 personalefaciliteter, kontorer og mødelokaler.

Da alle borgere tilbydes kostordning, forefindes der desuden et køkken, hvor maden bliver tilberedt af en ernæringsassistent.

På taget findes en tagterrasse, som kan benyttes om sommeren.

Husdyr:

På Banebyen - Vilhelm Ehlerts Allé er det muligt, at have mindre husdyr, såsom kat eller mindre dyr i bur. Af hensyn til andre borgere skal dyrene være i egen lejlighed. Anskaffelse af dyr skal aftales med personalet.

Servicepakker:

På Vilhelm Ehlers Allé er følgende servicepakke: Kost og mulighed for beboerforsikring. Derudover deler borgerne udgifterne til fælles TV.

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:

 • Kommunens bestilling
 • Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
 • Borgerens motivation
 • Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Der samarbejdes tæt med Viborg Jobcenter i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Indsatsen tilrettelægges individuelt og kan typisk omhandle:

 • Adgang til og støtte fra medarbejdere døgnet rundt
 • Kompenserende og støttende rammer ift. autismen, herunder etablering af struktur og støttesystemer
 • Kompenserende/tilpasset støtte i forhold til ADL funktioner
 • Medarbejderne påtager sig en koordinerende funktion i forhold til samarbejdet med det professionelle netværk, bl.a. psykiatri, Jobcenter, misbrugscenter mf.
 • Støtte til at bryde isolationen og/eller anden reduktion af komorbiditet
 • Psykoedukation/viden/selvforståelse om egne diagnoser via støttende samtaler
 • Træning af sociale og praktiske færdigheder
 • Støtte til at opretholde og opbygge socialt netværk
 • Støtte til afklaring af uddannelse og beskæftigelse
 • Støtte til ledsagelse og deltagelse i et aktivt samfundsliv

5. Faglig tilgang og metode


Faglige tilgange

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

 • Empowerment tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

 

Metoder

I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning ift. fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

6. Takststruktur

I Banebyen er der mulighed for indskrivning på fire forskellige takstniveauer afhængigt af behovet for støtte.

 

For alle takstniveauer er gældende at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:

- Dansk kvalitetsmodel på det sociale område,

- Det sociale tilsyn, samt

- at Specialområde Autismes takster, er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Det betyder at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

 

Takstniveau 1: kr. 2.388 (P/L 2023)


Behov

 • Borgeren kan ikke selvstændigt varetage en mindre del af almindelige daglige funktioner
 • Borgeren har behov for igangsætning og personalestøtte ved initiering af alt nyt
 • Borgeren har udfordringer ift. socialt samspil
 • Borgeren har et stabilt funktionsniveau i kompenserende rammer
 • Borgeren er stabiliseret i forhold til kormorbide lidelser
 • Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning – borgeren benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten

 

Indsats

 • Borgeren kan via påmindelser selv opretholde en dagsstruktur
 • Borgeren kan ofte med anvisninger og påmindelser påbegynde at deltage i få timers praktik/beskæftigelse om ugen
 • Borgerens støttebehov afklares i forhold til udflytning til mindre indgribende rammer
 • Borgeren begynder at kunne anvende nye strategier – ofte er der brug for justeringer samt opfølgende samtaler med personalet
 • Løbende dokumentation
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

 

Takstniveau 2: kr. 3.303 (P/L 2023)

Behov

 • Borgeren har brug for støtte til opretholdelse af daglige rutiner
 • Borgeren er ikke selvstændig på kerneområder som medicin, kontakt til omverdenen samt håndtering af følelsesmæssige udsving
 • Borgeren kan ikke løse rutinemæssige opgaver udelukkende via struktur eller påmindelser

 

Indsats

 • Borgeren har brug for jeg-støttende samtaler med personalet
 • Borgeren har behov for prompting af personale til at løse rutinemæssige opgaver
 • Borgeren støttes i at omsætte den socialtræning og selvforståelse, som borgeren har modtaget til nye mestringsstrategier
 • Løbende dokumentation
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

Takstniveau 3: kr. 4.230 (P/L 2023)


Behov

 • Borgeren har vanskeligheder med at drage egenomsorg og undlader at opsøge hjælp
 • Borgeren har tendens til at isolere sig og kan ikke mestre socialt samvær
 • Borgeren kan have lettere misbrugsrelateret adfærd
 • Borgeren kan have selvskadende adfærd, selvmordstanker og evt. forsøg på selvmord

 

Indsats

 • Borgeren har behov for omfattende støtte i hverdagen
 • Borgeren har behov for støtte og hjælp til at få koordineret hverdagen
 • Borgeren har behov for betydelig pædagogisk støtte i forhold til mestring af eget liv
 • Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der kræver behandlende indsats
 • Borgeren støttes og undervises i psykisk mestring og social træning
 • Løbende dokumentation
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

 

Takstniveau 4: kr. 5.204 (P/L 2023)


Behov

 • Borgeren kan ikke drage egenomsorg og kan derfor ikke selv opsøge hjælp
 • Borgeren har behov for betydelig støtte i hverdagen
 • Borgeren har behov for behandlingsmæssig støtte
 • Borgeren har ustabilt funktionsniveau
 • Borgeren mangler grundlæggende kompetencer i forhold til ADL; praktiske opgaver, hygiejne, økonomi m.m. Ofte på grund af manglende energi, hvorfor han/hun har behov for at lære eller genindlære disse færdigheder
 • Borgeren har indgribende komorbiditet i form af fx indgribende angst. Ofte er borgeren også socialt isoleret

 

Indsats

 • Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning.
 • Borgeren har behov for støtte og træning til at indgå i sociale relationer med andre beboere på botilbuddet
 • Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der kræver behandlende indsats
 • Borgeren har, på trods af stort støttebehov, svært ved at modtage hjælp, og det kræver derfor en ekstraordinær indsats fra medarbejderne
 • Borgeren kan have omfattende og betydelig behov for pædagogisk støtte, psykisk og social træning samt støtte til kommunikation
 • Løbende dokumentation
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

Hvis der er et sikkerhedsmæssige støttebehov, vil der altid være tale om takstniveau 3 eller 4.


7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af pædagoger og ergoterapeuter, én ernæringsassistent, samt et ledelsesteam. 


8. Nattevagt

Der er en sovende nattevagt.

9. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser.

Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.