Opdateret januar 2023

Afdeling/ydelse

Dannebrogsgade
Dannebrogsgade 14-16

8800 Viborg


1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – midlertidigt ophold
Lov om social service § 108 – længerevarende ophold

Godkendt af Socialtilsyn Midt.

2. Mål- og aldersgruppe

Dannebrogsgade er et botilbud for voksne med autisme, som er normalt til højtbegavede. Beboerne har tillægsdiagnoser i form af eksempelvis selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, svære angstlidelser og misbrugsproblematikker.

 

 • Fælles for målgruppen er, at de har vanskeligt ved at etablere og fastholde en stabil hverdag, og at de i høj grad er udfordret af en komorbiditet.

 • Beboernes primære udfordringer er deres følelsesmæssige trivsel, samt udfordringer i forhold til det sociale samspil.

 • Beboerne er ofte sent diagnosticeret eller fejldiagnosticeret, hvilket betyder, at de ikke har været mødt på deres autisme. Deres kormorbiditet kan ofte forstås som en længerevarende stress og overbelastning som har forværret deres kormorbiditet.

 • Beboerne formår ikke at udnytte deres kognitive ressourcer, så trods god begavelse, er deres funktionsniveau lavt.

 

Formålet med indskrivningen i Dannebrogsgade er at udvikle og afklare den enkelte beboers ressourcer og færdigheder i forhold til fremtidig støtte samt uddannelse og beskæftigelse. Derudover kan formålet med indskrivningen være sikre god livskvalitet for den enkelte – med fokus på at udvikle og vedligeholde borgerens funktionsniveau, så hverdagen bliver så selvstændig som mulig.

Aldersgruppen er 18-45 år.

Borgere med udadreagerende adfærd er ikke en del af målgruppen.

 

3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

1 døgnpladser.

Dannebrogsgade ligger centralt placeret i Viborg bymidte, i en rolig ensrettet gade, uden meget trafikstøj. Den centrale placering gør at indkøb, og uddannelsesmuligheder er i gåafstand.

Viborg er en attraktiv by med historiske rødder og natur tæt på.

Dannebrogsgade har i alt 11 lejligheder. 8 af lejlighederne er 1-værelses lejligheder med eget bad/toilet og entre.

Derudover er der 3, 2-værelses lejligheder, med eget bad/toilet, entre og et lille køkken.

 

Fællesarealer:

 • Fællesarealerne er altid åbne og kan benyttes af alle beboerne i Dannebrogsgade.

 • I kælderen findes et aktivitetsrum samt vaskekælder til beboernes afbenyttelse.

 • I stue etagen er der et stort fælleskøkken, hvor den ansatte køkkendame producerer husets måltider.

 • I tæt forbindelse med køkkenet er cafeen, hvor beboerne har mulighed for at spise deres måltider sammen med de øvrige beboere og personale.

 • I forbindelse med cafeen er der en fælles stue. Der er ligeledes et arrangement med stole og sofaer, hvor der er mulighed for at se TV sammen med andre beboere

 • Terrassen og altanerne ligger ud til eget gårdmiljø.

Stueetagen rummer herudover personalefaciliteter og kontorer. På 1. og 2. sal er beboernes lejligheder lokaliseret. Derudover er der en række mindre "træningskøkkener", en mindre TV stue samt forskellige steder, som er indrettet til spisepladser (for beboere som har brug for mindre rammer end cafeen).

På Dannebrogsgade er det muligt at have mindre husdyr såsom kat eller dyr i bur. Af hensyn til de andre beboere skal dyrene være i egen lejlighed.

Vi tilbyder følgende servicepakker: Kost, TV-pakke i fællesareal, rengøringsartikler – fællesareal, samt mulighed for beboerforsikring.

 

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme er kerneopgaven defineret således:

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

Dannebrogsgade er et midlertidigt botilbud med fokus på at udvikle og afklare borgerens ressourcer og færdigheder ift. fremtidig støtte og boform herunder også uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. En stor del af opgaven er ofte sænkning af stress som led i at mindske den enkeltes komorbiditet.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:

 • Kommunens bestilling
 • Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
 • Borgerens motivation
 • Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
 • Samarbejde med samarbejdspartner ift. de kormorbide lidelser, bl.a. psykiatrien, Center for spiseforstyrrelser, misbrugskonsulenter, egen læge mf.
 • Der samarbejdes tæt med Viborg Jobcenter i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Indsatsen tilrettelægges individuelt og kan typisk omhandle:

 • Adgang og støtte fra personale døgnet rundt – vågen nattevagt

 • Kompenserende og støttende rammer ift. autismen, herunder etablering af struktur, støttesystemer.

 • Kompenserende/tilpasset støtte i forhold til ADL funktioner

 • Kompenserende/tilpasset støtte i forhold til måltiderne

 • Personalet påtager sig en kordinerende funktion i forhold til samarbejdet med det professionelle netværk, bl.a. psykiatri, CFS, Misbrugscenter og Jobcenter

 • Støtte til at ændre uhensigtsmæssig adfærd, reduktion af komorbiditeten

 • Psykoedukation/viden/selvforståelse om diagnoser

 • Læring og udvikling af håndteringsstrategier

 • Støtte til at opbygge eller opretholde socialt netværk

 • Afklaring af og støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse

 • Støtte til at deltage aktivt i samfundslivet – livsindhold

 • Ugentlige målsamtaler, hvor der arbejdes, med og evalueres på mål og delmål.

 

Støtten er individualiseret og gives oftest 1:1. Omfanget af indsatsen afhænger af det takstniveau beboeren er indskrevet på.

5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

 • Empowerment tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder

I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning ift. fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

 

6. Takststruktur

For alle takstniveauerne er gældende, at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:

- Dansk kvalitetsmodel på det sociale område,

- Socialstyrelsens kvalitetsmodel samt

- at Specialområde Autismes takster er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

 

Takstniveau 1: kr. 2.372 (P/L 2023)


Behov

 • Borgeren kan selvstændigt varetage hovedparten af almindelige daglige funktioner
 • Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning – borgeren benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten
 • Borgeren er stabiliseret i forhold til kormorbide lidelser
 • Borgeren har udfordringer i forhold til socialt samspil
 • Borgeren har et stabilt funktionsniveau i kompenserende rammer

 

Indsats

 • Borgeren kan via påmindelser selv opretholde en dagsstruktur
 • Borgeren kan med anvisninger og påmindelser varetage en lille form for beskæftigelse
 • Borgeren har behov for igangsætning og personalestøtte ved initiering af alt nyt
 • Borgerens støttebehov afklares i forhold til udflytning til mindre indgribende rammer.
 • Borgeren begynder at kunne anvende nye strategier – ofte er der brug for justeringer samt opfølgende samtaler med personalet
 • Løbende dokumentation
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

Takstniveau 2: kr. 3.269 (P/L 2023)


Behov

 • Borgeren er ikke selvstændig på kerneområder som medicin, kontakt til omverdenen samt håndtering af følelsesmæssige udsving
 • Borgeren har brug for støtte til opretholdelse af daglige rutiner
 • Borgeren kan ikke løse rutinemæssige opgaver udelukkende via struktur eller påmindelser

 

Indsats

 • Borgeren har brug for jeg-støttende samtaler med personalet
 • Borgeren har brug for prompting af personale – kan ikke løse rutinemæssige opgaver udelukkende via struktur eller påmindelser
 • Borgeren støttes i at omsætte selvforståelse- målsamtaler til nye og mere hensigtsmæssige mestringsstrategier
 • Løbende dokumentation
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

Takstniveau 3: kr. 4.203 (P/L 2023)


Behov

 • Borgeren har vanskeligheder med at drage egenomsorg og undlader at opsøge hjælp
 • Borgeren kan have tendens til at isolere sig og kan ikke mestre socialt samvær
 • Borgeren kan have lettere misbrugsrelateret adfærd
 • Borgeren kan have selvskadende adfærd, selvmordstanker og evt. forsøg på selvmord
 • Borgeren har behov for omfattende støtte i hverdagen
 • Borgeren har behov for støtte og hjælp til at få koordineret hverdagen
 • Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækket personale

 

Indsats

 • Borgeren har behov for betydelig pædagogisk støtte i forhold til mestring af eget liv.
 • Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der kræver behandlende indsats
 • Borgeren støttes og undervises i psykisk mestring og social træning
 • Løbende dokumentation
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

Takstniveau 4: kr. 5.134 (P/L 2023)


Behov

 • Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der kræver behandlende indsats
 • Borgeren kan ikke drage egenomsorg og kan derfor ikke selv opsøge hjælp
 • Borgeren, som på trods af stort støttebehov har svært ved at modtage hjælp, og som kræver en ekstraordinær indsats
 • Borgeren har ustabilt funktionsniveau
 • Borgeren mangler grundlæggende kompetencer
 • Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning
 • Borgeren mangler grundlæggende kompetencer i forhold til ADL; praktiske opgaver, hygiejne, økonomi m.m. Ofte på grund af manglende energi, hvorfor han/hun har behov for at lære eller genindlære disse færdigheder
 • Borgeren har indgribende kormorbiditet fx svært spiseforstyrret, selvskadende, OCD/angst og suicidal adfærd

 

Indsats

 • Borgeren har behov for betydelig støtte i hverdagen
 • Borgeren kan have omfattende og betydelig behov for pædagogisk støtte, psykisk og social træning samt støtte til kommunikation
 • Borgeren har behov for behandlingsmæssig støtte
 • Borgeren har behov for støtte og træning til at indgå i sociale relationer med andre beboere på botilbuddet
 • Løbende dokumentation
 • Forberedelse
 • Koordinering

 

Hvis der ydes støtte til borgere om natten eller der skal, hvor der er sikkerhedsmæssige støttebehov, vil der altid være tale om takstniveau 3 eller 4.

 

7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af pædagoger og ergoterapeuter, én ernæringsassistent, samt et ledelsesteam.

8. Nattevagt

Der er 2 vågne nattevagter.

9. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.

Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.