Opdateret januar 2024

 

Afdeling/ydelse

Kollegiet Tørring
Skolevænget 5
7160 Tørring

 

1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – midlertidigt ophold
Lov om social service § 108 – længerevarende ophold

Godkendt af Socialtilsyn Midt.

 

2. Mål- og aldersgruppe

Kollegiet Tørring er et botilbud til voksne med autisme. Borgerne kan desuden have lettere udviklingshæmning samt andre udfordringer og/eller tillægsdiagnoser.

 

 • Fælles for målgruppen er, at borgerne er aktiv deltagende i aktiviteterne og opgaverne ud fra den enkeltes forudsætninger.
 • En del af målgruppen er unge, der netop er flyttet hjemmefra, unge med skolevægring eller som på anden måde har haft udfordringer i livet.
 • En del af målgruppen har tillægsdiagnoser som fx ADHD og angst i lettere grad.
 • De fleste har ligeledes udfordringer med at skabe mening i livet og er isolerede eller har mistet kognitive eller praktiske færdigheder ved længerevarende stressbelastning.
 • Beboerne er desuden uafklarede i forhold til fremtidig beskæftigelse.

 

Formålet med opholdet på Kollegiet Tørring er at afklare og udvikle borgernes funktionsniveau samt at højne trivsel for, at borgerne på sigt kan leve så selvstændigt som muligt.

 

Aldersgruppe 18 – 30 år.

 

3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

14 døgnpladser.

Kollegiet Tørring er beliggende i bynært område i Tørring by med gåafstand til offentlig transport, indkøb, samt byens grønne områder. Derudover er der gymnasium i Tørring by, samt direkte forbindelse med offentlig transport til VUC og andre beskæftigelsestilbud. 

Fysiske forhold:
Kollegiet Tørring består af et-rums boliger med eget toilet, bad samt fordelingsgang. Alle værelser har udgang til fællesareal, hvor der er fælleskøkken og opholdsstuer.

Kollegiet Tørring består desuden af to lejligheder som er to- rumsboliger med eget bad, toilet, samt tilhørende fælleskøkken og mindre fællesstue.

Husdyr:
I særlige tilfælde er der muligt at have mindre dyr i bur, som udelukkende er i egen bolig. Inden anskaffelsen vil der blive udarbejdet en husdyrskontrakt.

Servicepakker:
Der er følgende obligatoriske servicepakker; TV-pakke til fællesareal, rengøringsartikler til fællesareal og egen lejlighed, vaskemidler til fælles vaskemaskine, beboerforsikring.

Det er desuden muligt at tilmelde sig hel eller delvis kostordning på Kollegiet.

 

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

Kollegiet Tørring er et midlertidigt botilbud med fokus på at udvikle og afklare borgerens ressourcer og færdigheder i forhold til at bo så selvstændigt som muligt. Dette ud fra et medborgerskabsperspektiv, hvor borgerne er aktiv deltagende.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:

 • Kommunens bestilling
 • Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
 • Borgerens motivation
 • Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Fælles for borgerne på Kollegiet er, at de har behov for at blive mødt med en autismefaglig tilgang ud fra deres individuelle forudsætninger.

Inden for denne ramme arbejdes med at afklare færdigheder, kompetencer og begrænsninger.

Der ydes typisk støtte til:

 • Indkøb af personlige fornødenheder
 • Verbalt guidning og vejledning i forhold til personlig hygiejne
 • Medicinhåndtering
 • Medborgerskab - herunder tilbud om aktiviteter i og uden for Kollegiet samt beslutningskompetente husmøder
 • ADL-opgaver
 • Økonomi
 • Døgnrytme
 • Udvikle og vedligeholdelse af relationer
 • Koordinering af aftaler med sundhedssektoren i forhold til komorbide tilstande.
 • At blive selvtransportende

 

5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

 • Empowerment tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning ift. fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

 

6. Takststruktur

På Kollegiet Tørring er der mulighed for indskrivning på tre forskellige takstniveauer afhængigt af behovet for støtte.

For alle takstniveauer er gældende at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:

- Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

- Det sociale tilsyn

- Specialområde Autismes takster, der er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

 

Takstniveau 1: kr. 1.297 (P/L 2024)

Behov

 • Borger er i trivsel, motiveret og finder det meningsfuldt at modtage den tilrettelagte støtte
 • Borger kan selvstændigt opretholde en dagsstruktur og har et støttebehov ift. almen livsførelse (ADL) 1 gang ugentligt
 • Borger kan have behov for støtte til planlægning og organisering 1 gang ugentligt
 • Borger kan have undtagelsesvist behov for støtte til at få omsat krav og kommunikation efter møder med særlige samarbejdspartnere

 

Indsats:

 • Trivselssamtale/udviklingssamtale 1 gang ugentligt
 • Planlagte, sociale aktiviteter hvor borger deltager overvejende selvstændigt
 • Socialfaglig støtte i form af påmindelser på fastlagte tidspunkter – fx i forbindelse med ADL
 • Socialfaglig støtte til at skabe forståelse, modtage mellemregninger og perspektiver ift. kommunikation med samarbejdspartnere
 • Socialfaglig støtte til planlægning og organisering 1 gang ugentligt via ugeskema

 

 

Takstniveau 2: kr. 1.705 (P/L 2024)

Behov

 • Borger kan have behov for begrænset støtte til at indgå i sociale sammenhænge
 • Borger kan have behov for begrænset socialfaglig støtte til at indgå i beskæftigelsestilbud
 • Borger er i trivsel, motiveret og finder det meningsfuldt at modtage den tilrettelagte støtte
 • Borger benytter veletablerede støttesystemer
 • Borger kan have et støttebehov i form af påmindelser og løbende, delvis tilstedeværelse af personale i aktivitetsudførslen ift. almen livsførelse 1-2 gange ugentligt – fx ADL
 • Borger kan i et begrænset omfang have behov for støtte til planlægning og organisering
 • Borger kan have behov for støtte til initiering og overblik vedr. igangsætning af nyt
 • Borger kan have behov for begrænset støtte ift. sin forestillingsevne
 • Borger kan have behov for følgeskab til møder med offentlige instanser 1 gang månedligt
 • Borger kan have behov for at få omsat krav og kommunikation fra offentlige instanser, eksempelvis efter møder
 • Borger kan have behov for støtte ift. medicinhåndtering 1 gang ugentligt
 • Borger kan have begrænsede, sensoriske udfordringer

 

Indsats

 • Trivselssamtale/udviklingssamtale 1 gang ugentligt
 • Planlagte sociale aktiviteter - herunder påmindelse om aktivitetsstart
 • Sundhedsforløb med fokus på bevægelse. Støtte i form af påmindelser og løbende tjek ind under aktivitetsudførsel
 • Socialfaglig støtte til beskæftigelse i form af påmindelser forud for aktiviteter
 • Socialfaglig støtte til tilberedning af enkelte måltider - herunder vejledning og guidning ift. portionstørrelse samt kostsammensætning. Personalet er til stede under hele aktiviteten
 • Socialfaglig støtte på fastlagte tidspunkter – fx ADL. Personalet påminder og deltager delvist
 • Socialfaglig støtte til indkøb via fælles indkøbstur 1 gang ugentligt
 • Socialfagligt følgeskab og deltagelse i møder med eksterne samarbejdspartnere op til 1 gang om måneden
 • Socialfaglig støtte til at skabe forståelse, modtage mellemregninger og perspektiver ift. kommunikation med offentlige instanser
 • Socialfaglig støtte og guidning til problemløsning af uforudsete udfordringer 1-2 gange om ugen
 • Socialfaglig støtte til at være selvadministrerende i forhold til medicinhåndtering

 

Takstniveau 3: kr. 2.114 (P/L 2024)

Behov

 • Borger kan afvente støtte til planlagte tidspunkter
 • Borger kan indgå i sociale sammenhænge, når personalet understøtter borgeren løbende i interaktionen
 • Borger kan have behov for socialfaglig støtte til at indgå i beskæftigelsestilbud - herunder motiverende samtaler
 • Borger kan have behov for støtte til initiering, overblik og organisering vedr. igangsætning af nyt
 • Borger er overvejende i trivsel, men kan have udsving i særlige, tidsbegrænsede situationer, er overvejende motiveret og finder det meningsfuldt at modtage støtte
 • Borger kan have behov for støttesystemer - herunder etablering af nye, der fremmer, at borgeren kan mestre egen tilværelse
 • Borger kan have behov for gennemgribende støtte ift. sin forestillingsevne
 • Borger kan i et gennemgribende omfang have behov for støtte til planlægning og organisering
 • Borger kan have behov for støtte til at indgå i, forstå og omsætte krav og kommunikation med omverdenen generelt
 • Borger kan have behov for tilstedeværelse af personale under udførelse af aktiviteter 2-3 gange per uge af ca. 1 times varighed eller som 1 samlet formiddag om ugen til bostøtte
 • Borger kan have behov for følgeskab til møder med offentlige instanser op til 2 gange månedligt
 • Borger kan have behov for støtte til at udvikle færdigheder til at tilberede simple måltider
 • Borger kan have behov for støtte til at håndtere mindre komplekse, stabile, diagnosticerede, komorbide tilstande - herunder eventuelt medicindispensering, udlevering og eventuelt indtag af medicin
 • Borger kan have behov for støtte til at modvirke isolationstendenser
 • Borger kan have sensoriske udfordringer i et omfang, der hæmmer borgeren, hvis ikke personalet tilrettelægger ugeskema og aktiviteter dertil

 

Indsats

 • Trivselssamtale/udviklingssamtale 1 gang ugentligt
 • Socialfaglig støtte til at deltage og forblive i planlagte sociale aktiviteter. Medarbejderen understøtter løbende borgeren i samspillet og understøtter meningsskabelse, mellemregninger, overblik og handlemuligheder.
 • Mulighed for at motionere i mindre grupper i træningslokale og omkringliggende faciliteter 1 gang om ugen med socialfaglig tilstedeværelse
 • Motiverende samtale 1 gang om ugen
 • Socialfaglig støtte til at modtage støtte på fastlagte tidspunkter – fx ADL. Medarbejderen bliver hos borgeren og går forrest i aktiviteten
 • Socialfaglig støtte til at udvikle færdigheder i at tilberede egen mad i form af simple retter, såfremt borgeren har potentiale til at blive så selvhjulpen, således at kostordningen ikke længere er nødvendig. Herunder vejledning og guidning ift. portionstørrelse samt kostsammensætning
 • Socialfaglig støtte til indkøb via indkøbstur med 1:1-støtte 1 gang ugentligt
 • Socialfaglig støtte til i tvivlsspørgsmål at hjælpe borgenen med at forstå og omsætte kommunikation med omverdenen generelt via dialog og samtaler med personalet - for eksempel i forhold til samarbejdspartnere, pårørende og venner.
 • Socialfaglig støtte til følgeskab og deltagelse i møder med samarbejdspartnere 1-2 gange om måneden
 • Socialfaglig støtte til kontakt til pårørende i særlige situationer (fx statusmøder eller efter lægebesøg)
 • Socialfaglig støtte til kortvarig guidning til problemløsning af uforudsete udfordringer 3-4 gange om ugen
 • Socialfaglig støtte til håndtering af mindre komplekse, stabile, diagnosticerede komorbide tilstande, f. eks. mild depression
 • Socialfaglig støtte til medicinhåndtering – herunder bestilling, dosering og indtag af medicin
 • Socialfaglig støtte ift. sensoriske udfordringer herunder ift. bearbejdning, at benytte hjælpemidler, organisere hverdag mm.
 • Socialfaglig støtte til at få skabt overblik over og forståelse for økonomisk og personlig situation - herunder støtte til E-boks, breve og regninger 1 gang om ugen
 • Socialfaglig støtte vedrørende isolationsproblematikker, herunder socialfaglig støtte til at opretholde og udvide borgerens netværk

 

Personaledækning mellem kl. 7.00-8.30 samt kl. 14.00-22.00.

Taksten er eksklusiv dagtilbud

Såfremt der ikke er dagtilbud/beskæftigelse/uddannelse, kan der påføres tillæg til taksten, idet taksten på dette tilbud er under forudsætning af aktivitet i dagtimerne.

 

7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af ergoterapeuter, pædagoger samt et ledelsesteam.

 

8. Nattevagt

Der er to sovende nattevagter, der dækker samtlige afdelinger i Tørring (5 afdelinger). Nattevagterne kan kontaktes pr. telefon.

 

9. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov, er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser:

 • Vedvarende 1:1 støtte ud over borgerens daglige aktiviteter
 • Fuld socialfaglig støtte til håndtering af mere komplekse, komorbide tilstande eller forværringer i allerede eksisterende komorbide tilstande
 • Støtte til transport til pårørende ift. faste hjemmebesøg
 • Andre ekstraordinære støttebehov i en afgrænset tidsperiode - Fx ved støtte til længerevarende intensive sygdomsforløb i psykiatri el. somatik
 • Psykologsamtaler med autismekyndig psykolog
 • Behov for øget samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som medfører stigende mødeaktivitet, koordinering og tilpasning af indsatserne i forhold til handleanvisninger

 

Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.