Opdateret januar 2024

 

Afdeling/ydelse

Kildebo

Skolevænget 5
7160 Tørring

 

1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 - midlertidigt ophold
Lov om social service § 108 – længerevarende ophold

Godkendt af Socialtilsyn Midt.


2. Mål- og aldersgruppe

Kildebo er et botilbud til voksne med autisme og lettere til moderat mental retardering samt komorbiditet.

• Fælles for målgruppen er, at der er en vis grad af selvstændighed trods behov for støtte og vejledning
• Målgruppen kan have tillægsdiagnoser og komorbide tilstande så som livsstilssygdomme (diabetes, overvægt mm.), velbehandlede psykiatriske (fx ADHD, Tourette, angst mm.) eller somatiske (fx Crohns eller sensoriske udfordringer) problemstillinger
• Målgruppen kan have udfordringer med at forstå, graduere og omsætte krav og kommunikation til og fra omverdenen
• Målgruppen består af borgere, der er under afklaring eller er afklaret ift. et varigt støttebehov

Formålet med Kildebo er at afklare, udvikle og vedligeholde ressourcer og færdigheder med henblik på at sikre højest mulig grad af selvstændig, indflydelse på eget liv og en hverdag med mindst mulig støtte. Formålet med indsatsen er desuden, at understøtte borgerens trivsel og oplevelse af meningsfuldhed i hverdagen.

Aldersgruppen er 18-65 år.

 

3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

11 døgnpladser, hvoraf de 2 er AT-Home boliger.

Kildebo er placeret i bynært område i Tørring by med gåafstand til offentlig transport, indkøb, samt byens grønne områder.

Fysiske forhold:
Kildebo består af 1- og 2-rumsboliger med eget tekøkken og badeværelse. Boligerne er fordelt i stuen og 1. sal, alle med udgang til fællesareal. Boligerne i stuen har desuden udgang til egen have.

De 2 AT-Home boliger består af en et-rumsbolig og en to-rumsbolig med eget tekøkken og badeværelse. Boligerne er beliggende i tilknytning til Kildebo med egen udgang. Der er egen vaskemaskine, tørretumbler og mindre opvaskemaskine i boligerne.

Fællesarealer:
Kildebo er indrettet med køkkenalrum med spiseplads, vaskerum og stue på begge etager. På første sal er adgang til altan og tv-stue. Til Kildebo hører to terrasser samt adgang til grønne arealer, som deles med Kollegiet.

Husdyr:
I særlige tilfælde er det muligt at have mindre dyr i bur som udelukkende er i egen bolig. Inden anskaffelsen vil der blive udarbejdet en husdyrskontrakt.

Servicepakker:
Der er følgende obligatoriske servicepakker: Kost, TV-pakke til fællesareal, rengøring til fællesareal og egen lejlighed, samt vaskemidler til fælles vaskemaskine. Derudover kan til tilkøbes beboerforsikring.

 

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:
”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:
• Kommunens bestilling
• Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
• Borgerens motivation
• Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Indsatsen tilrettelægges individuelt og omhandler typisk:
• Kompenserende, stressreducerende og støttende rammer ift. autismen - herunder etablering af forudsigelighed og støttesystemer
• At fremme borgerens selvoplevede trivsel, empowerment og ejerskab vedr. eget liv – herunder selvstændighed, tro på egne evner og potentialer
• Støtte til en selvoplevet udviklende og meningsfuld dagligdag
• Støtte i forhold til ADL funktioner
• Medarbejderne kan have en koordinerende funktion ift. samarbejdet med det professionelle netværk - fx psykiatri, Jobcenter mm.
• Psykoedukation/viden/selvforståelse om egne diagnoser
• Afklaring og udvikling af sociale og praktiske færdigheder
• Støtte til at opretholde og opbygge socialt netværk
• Støtte til deltagelse i uddannelse og beskæftigelse
• Støtte til deltagelse i et aktivt samfundsliv
• At fremme sundhed og trivsel - herunder støtte ift. komorbiditet

 

5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange
Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

• Empowerment tilgang
• Ressourceorienteret tilgang
• Anerkendende tilgang
• Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning ift. fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.6. Takststruktur

På Kildebo er der mulighed for indskrivning på et takstniveau med tilkøb af tillægstimer - afhængigt af behovet for støtte samt graden af kompleksitet. Borgere med autisme kan have varierende og situationsbestemte støttebehov, hvorfor grundlaget for takstindplaceringen udgøres af en samlet vurdering af kompleksiteten.

For taksten er gældende, at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:
- Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
- Socialstyrelsens kvalitetsmodel
- Specialområde Autismes takster er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Dette betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

Takstniveau 1: kr. 2.285 (P/L 2024)
Behov
• Borger er i trivsel, motiveret og finder det meningsfuldt at modtage støtte
• Borger kan afvente støtte til planlagte tidspunkter
• Borger har behov for støtte til opretholdelse og udvikling af daglige rutiner
• Borger har behov for støtte til initiering, overblik og organisering vedr. igangsætning af nyt
• Borger have komorbiditet/kronisk lidelse og er stabiliseret ift. emnet
• Borger har behov for støtte til delelementer vedr. medicinhåndtering
• Borger kan varetage egen hygiejne
• Borger kan holde egen lejlighed mellem fastlagte støtteindsatser
• Borger kan varetage egen mobilitet i lokalområde
• Borger har behov for støtte til sin forestillingsevne
• Borger har behov for støtte vedr. socialt sammenspil
• Borger har behov for støtte til at indgå i, forstå og omsætte kommunikation

Indsats
• Borger modtager støtte via daglige prompts til at opretholde sin dagsstruktur, døgnrytme og beskæftigelse
• Borger kan modtage støtte og guidning til problemløsning af uforudsete hændelser, men kan afvente hjælp uden at det påvirker generel trivsel
• Borger kan modtage støtte på fastlagte tidspunkter
• Borger kan modtage prompt og guidning til praktiske indsatser – fx tøjvask, oprydning, tørre flader af mm.
• Borger kan indgå i et samarbejde omkring at få skabt overblik, rutiner og forudsigelighed ved nye tiltag
• Borger støttes ift. at skabe overblik, forståelse og handlemuligheder – fx vedr. økonomi og E-boks
• Borger støttes i socialt sammenspil - fx igennem dialog og samtaler tilbydes perspektiver, mellemregninger og handlestrategier
• Borger støttes i at indgå i fællesaktiviteter
• Borger støttes i at forstå og omsætte kommunikation via dialog og samtaler med personalet – fx ift. samarbejdspartnere
• Begrænset støtte ift. koordinering og transport til samarbejdspartnere
• Følgeskab og deltagelse i møder med samarbejdspartnere i begrænset omfang
• Borger kan modtage samtaler om trivsel og udvikling en gang ugentligt
• Borger modtager støtte til medicinhåndtering
• Borger kan modtage fastlagt daglig støtte til initiering, prompt og guidning ift. personlig hygiejne i lettere grad – fx til barbering, tandbørstning og bad
• Borger kan modtage støtte til indkøb en gang hver 14. dag i lokalsamfundet
• Borger kan modtage støtte ift. kontakt til og kommunikation med pårørende i særlige situationer - fx planlægning af besøg
• Borger har behov for at bo i et botilbud med døgndækning – borger benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten.

Der er personaledækning alle hverdage kl. 07.00 - 09.00 og kl. 14.00 - 22.00, samt weekender kl. 07.00 – 22.00.

Taksten er eksklusiv dagtilbud
Såfremt der ikke er dagtilbud/beskæftigelse/uddannelse, kommer der tillæg til taksten, idet taksten på dette tilbud er under forudsætning af aktivitet i dagtimerne.

 

7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af socialfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere: Ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejerske samt et lederteam.

Der er desuden ansat omsorgsmedhjælpere som natmedarbejder.


8. Nattevagt

Der er 2 sovende natmedarbejdere, der dækker samtlige 5 afdelinger i Tørring. Den ene natmedarbejder har til huse på Kildebo.

 

9. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser - fx. særlig skærmning eller individuelle indsatser. Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Tillægstakst:
Hvis kompleksiteten overstiger takstniveau 1, kan der forhandles tillægstakst. Disse forhandles på baggrund af udarbejdelse, implementering og samarbejde med borgeren ift. en særlig tilrettelagt indsats eller grad af kompleksitet – fx:

• Daglige akutte behov for at kunne tilgå medarbejder – herunder hvis borger ikke kan behovsudsætte
• Dagligt behov for justering af indsats/dagsskema
• Behov for øget grad af 1-1 støtte
• Borgerens trivsel er afhængig af tilstedeværelse af medarbejdere
• Behov for kompenserende støtte, hvor medarbejder udelukkende udfører aktiviteten
• Behov for øget sundhedsfaglig indsats – fx personlig pleje, genoptræningsforløb, ledsagelse til eksterne samarbejdspartnere
• Borger er i mistrivsel med evt. øget belastningsreaktion - fx selvmordstanker/forsøg, selvskade, udadreagerende adfærd
• Behov for øget samarbejde med pårørende
• Behov for øget dataindsamling samt afdækning af grundlæggende støttebehov
• Behov for øget samarbejde herunder med eksterne samarbejdspartnere, som medfører stigende mødeaktivitet, koordinering og tilpasning af indsatserne ift. handleanvisninger