Afdeling/ydelse

Søren Møllers Gade

Søren Møllers Gade 45
8900 Randers

 

1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – Midlertidigt ophold.
Lov om Social service § 108 – Længerevarende ophold.

Godkendt af Socialtilsyn Midt.


2. Mål- og aldersgruppe

Søren Møllers Gade er et botilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelse, som er normalt begavede og evt. kan have andre udfordringer og/eller diagnoser.

• Fælles for målgruppen er, at borgerne har en vis grad af selvstændighed inden for flere områder af livet, men samtidigt har et behov for tæt støtte.
• Borgerne kan have komorbiditet i form af fx ADHD, OCD, spiseforstyrrelse og angst i forskellige grader.
• Borgerne kan have forskellige rusmiddelproblematikker og afhængigheder fx ift. mad, spil, alkohol og medicin.
• En del af målgruppen er unge, der netop er flyttet hjemmefra.

Formålet med indskrivningen er at udvikle, vedligeholde og afklare borgerens ressourcer, færdigheder og selvstændighed i forhold til at klare sig med mindre eller ingen indgribende i egen bolig eller andet botilbud på sigt.

Aldersgruppen 18-65 år, der tilstræbes en afgrænsning op til 45 år.

3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

12 pladser

Søren Møllers Gade er beliggende i Randers centrum tæt på dagligvareindkøb og uddannelse samt offentlig transport. Derudover kort afstand til kulturliv og grønne områder.

Fysiske forhold
Borgerne bor i et- eller torumsboliger i en fælles opgang. Alle boliger er med eget køkken og bad.
På hver etage er der et fællesrum, som kan benyttes af beboere og medarbejdere.
I stueetagen er der fælles køkken, hvor de fælles måltider indtages, samt medarbejdernes kontor. Der er ligeledes fælles vaskerum, cykelkælder og borgerne har deres eget depotrum.

Servicepakker
Der er obligatorisk indbetaling til TV-pakke til fællesareal, rengøring af fællesareal samt tøjvask. Det er valgfrit, om man ønsker at gøre brug af beboerforsikringen, samt af de to kostpakker.

Kæledyr
Det er tilladt for beboerne at have et kæledyr i lejligheden, hvis det er baseret på en lægeerklæring eller serviceloven, og dermed af hensyn til den pågældende beboers funktionsnedsættelse. Dette aftales med medarbejderne på afdelingen.

 

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

Indsatserne tilrettelægges med udgangspunkt i:
• Kommunens bestilling
• Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
• Borgerens motivation
• Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område

Omfanget af støtte er beskrevet i de enkelte takstniveauer, men der ydes typisk støtte til følgende:

• Praktiske og administrative opgaver
• Samtaler i form af ventilering og perspektiveringer.
• Strategier til at mestre udfordringer.
• Energiforvaltning og planlægning af en uge/en dag.
• Et socialt liv uden for og på afdelingen.
• At understøtte og muliggøre uddannelse og beskæftigelse.
• Følgeskab efter aftale til fx læge og tandlæge.
• Kontakt til samarbejdspartnere og offentlige instanser.
• Sundhedsfaglig indsats, herunder administration af medicin.
• Samarbejde med pårørende efter aftale med borgeren.
• Alle borgere tilbydes en ugesamtale med deres tovholder herunder en månedlig sundheds- eller målsamtale.

5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange
Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

• Empowerment tilgang
• Ressourceorienteret tilgang
• Anerkendende tilgang
• Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgerens forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.
For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

6. Takststruktur

På Søren Møllers Gade er der mulighed for indskrivning på fire forskellige takstniveauer afhængigt af støttebehovet og indsats.

For alle takstniveauer er gældende, at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:
- Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område,
- Socialstyrelsens kvalitetsmodel, samt
- at Specialområde Autismes takster er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

Støtten leveres hovedsagelig som 1-1 støtte, men borger tilbydes at deltage i de daglige fællesaktiviteter på tilbuddet, hvor en eller to medarbejdere deltager og støtter.


Ud over denne støtte indeholder ydelserne tilrettelæggelse af indsatserne omkring borgeren, herunder metodebeskrivelser og planlægning. Af dokumentation foreligger der dokumentation på delmål og indsatser dagligt. Derudover udarbejdes referat af ugesamtaler og samtaler med samarbejdspartnere ugentligt. Én til to gange årligt udarbejdes materiale til statusmøderne.


Det forventes, at borgeren med støtte og med udgangspunkt i dennes forudsætninger kan indgå aktivt og konstruktivt i samarbejdet med botilbuddet og handlekommune om dennes udvikling og indsatserne. Både på statusmøder og i hverdagen.

Medarbejderne har to afdelingstelefoner, som de kan kontaktes på af borgerne i tilfælde af akutte støttebehov, men også for at kommunikere om praktiske forhold og planlægning af støtte.


Takstniveau 1: kr. 1.838 (P/L 2024)
• Borger har behov for daglig støtte, som er planlagt.
Ud over den faste ugentlige samtale med tovholder, kan støtten bestå af planlægning af ugens aktiviteter, samt støtte til at strukturere større opgaver såsom rengøring. Støtten kan ligeledes bestå af fx at igangsætte praktiske opgaver i hjemmet, eller påmindelser om diverse aktiviteter. Borgeren udfører typisk aktiviteterne selvstændigt.
• Borger formår at efterspørge støtte ud over det planlagte, og samarbejder om at udsætte dette til planlagt støtte.
• Støtten kan ydes som samtale om færdigheder og strategier til at mestre udfordringer i livet. Borger har færdighederne og kan anvende disse i en grad med minimal støtte hertil. Derudover samtale med formål at ventilere og perspektivere oplevelser. Borger efterspørger støtte til dette ved behov.
• Borger kan indgå i planlagte fællesaktiviteter i gruppesammenhænge med ingen særlig aftale om individuel støtte undervejs i aktiviteterne, men støtte til at perspektivere eller forberede sociale oplevelser.
• Borger modtager minimal støtte til at muliggøre uddannelse og beskæftigelse, som kan bestå af enkelte påmindelser om at stå op hertil, eller påmindelser om aftaler med disse samarbejdspartnere.
• Borger er selvtransporterende til sociale aktiviteter og sundhedsfaglige aftaler uden for botilbuddet.

Takstniveau 2: kr. 2.272 (P/L 2024)
• Borger har behov for støtte, som er planlagt. Støtten kan fx bestå af daglig støtte til at finde ro til natten eller til at starte dagen. Derudover fast ugentlig samtale med tovholder og daglig bostøtte.
• Det forventes, at borger på ugentlig basis har behov for støtte, der ikke er planlagt, og kan samarbejde om at udsætte dette til muligt tidspunkt eller til planlagt støtte.
• Støtten kan ydes som støtte til planlægning af ugens aktiviteter, samt støtte til at strukturere opgaverne. Borger samarbejder om at planlægge detaljerne i nogle aktiviteter samt et ugeskema. Derudover støtte til at igangsætte og afslutte eller påmindelser om diverse aktiviteter. Borgeren kan i de fleste tilfælde selv udføre aktiviteten selvstændigt. Borger kan dog sjældent have behov for medarbejders tilstedeværelse og prompts for at gennemføre.
• Støtten kan ydes som ugentlig samtale om færdigheder og strategier til at mestre udfordringer i livet. Borger har færdighederne, men kan have behov for støtte til at udvikle og anvende disse med minimal støtte. Derudover samtale med formål at ventilere og perspektivere oplevelser. Borger efterspørger støtte til dette ved behov, eller planlægger dette som fast støtte fx en gang om ugen.
• Borger kan indgå i planlagte fællesaktiviteter i gruppesammenhænge med ingen særlig aftale om individuel støtte.
• Borger modtager støtte til at muliggøre uddannelse og beskæftigelse, som kan bestå af påmindelser om at stå op hertil, eller af at kontakte og sikre aftaler med disse samarbejdspartnere. Borger deltager aktiv i dette.
• Borger er selvtransportende til sociale aktiviteter og sundhedsfaglige aftaler uden for tilbuddet.

Takstniveau 3: kr. 2.706 (P/L 2024)
• Borger har behov for støtte på planlagte og ikke planlagte tidspunkter. Ud over den faste ugentlige samtale med tovholder, kan støtte bestå af støtte til at finde ro til natten og støtte til at starte dagen. Derudover støtte af varierende længde en til to gange dagligt.
• Det forventes, at borger flere gange ugentligt har behov for støtte, der ikke er planlagt. Borger kan have udfordringer med at udsætte dette til muligt tidspunkt eller til planlagt støtte, og derfor imødekommes behovet samme eller næste dag, når muligt.
• Støtten kan ydes som støtte til planlægning af ugens og dagenes aktiviteter, samt støtte til at strukturere daglige opgaver og energiforvaltning. Borger samarbejder om at planlægge detaljerne i en aktivitet samt et ugeskema, men der kan være behov for at medarbejder udarbejder beskrivelser og et ugeskema.
• Flere gange ugentligt har borger behov for støtte til igangsætning, udførelse og afslutning. Derudover behov for flere gange ugentligt, at medarbejder er tilstede under udførelsen med prompts, og i få aktiviteter deltager medarbejderen i dele af aktiviteten sammen med borgeren.
• Støtten kan ydes som samtale flere gange ugentlig om færdigheder og strategier til at mestre udfordringer i livet. Borger har færdighederne, men har behov for ugentlig støtte til at udvikle og anvende disse. Derudover samtale med formål at ventilere og perspektivere oplevelser. Dette planlægges ofte som fast støtte flere gange ugentligt.
• Borger kan have behov for tæt støtte til at navigere i kommunikation med andre, og derfor kan der være individuelle aftaler om tæt støtte i de planlagte fællesaktiviteter på tilbuddet.
• Borger kan have behov for støtte til fritidsaktiviteter: borgeren støttes i at undersøge, planlægge og sikre udførelsen heraf.
• Borger modtager støtte til at muliggøre uddannelse og beskæftigelse, som kan bestå af påmindelser om at stå op hertil, eller af at kontakte og sikre aftaler med disse samarbejdspartnere. Borger deltager aktiv i delelementer heraf.
• Borger kan have behov for ledsagelse til sundhedsfaglige aftaler som ikke er indeholdt i sundhedsaftalen i Region Midt svarende til hver anden måned.

Takstniveau 4: kr. 3.162 (P/L 2024)
• Borger har behov for støtte flere gange dagligt på planlagte og ikke planlagte tidspunkter. Ud over den faste ugentlige samtale med tovholder, kan støtte bestå af daglig støtte til at finde ro til natten, og støtte til at starte dagen. Derudover støtte af varierende længde to til tre gange dagligt.
• Det forventes, at borger næsten dagligt har behov for støtte, der ikke er planlagt. Borger kan have udfordringer med at udsætte dette til muligt tidspunkt eller til planlagt støtte, og derfor imødekommes behovet samme dag, når muligt.
• Støtten kan ydes som støtte til planlægning af ugens og særligt dagenes aktiviteter, samt støtte til at strukturere daglige opgaver og energiforvaltning. Medarbejder planlægger aktiviteter, laver ugeskema samt beskrivelser i mere konkrete detaljer med eller uden borgeren.
• På daglig basis har borger behov for støtte til igangsætning, udførelse og afslutning. Derudover behov for at medarbejder er tilstede under udførelsen med prompts, og at medarbejder deltager i dele af enkelte aktiviteter.
• Støtten kan ydes som samtale - oftest dagligt - om færdigheder og strategier til at mestre udfordringer i livet. Borger har færdighederne, men har behov for daglig støtte til at udvikle og anvende disse. Derudover samtale med formål at ventilere og perspektivere oplevelser. Dette planlægges ofte som fast støtte.
• Borger kan have behov for tæt støtte ved fælles aktiviteter til at navigere i kommunikation med andre, samt støtte til at forberede og evaluere samværet. Ved behov ydes tæt støtte til borgeren ved planlagte fællesaktiviteter på tilbuddet.
• Borger kan have behov for støtte til fritidsaktiviteter: borgeren støttes i at undersøge, planlægge og sikre udførelsen heraf.
• Borger modtager støtte til at muliggøre uddannelse og beskæftigelse, som kan bestå af påmindelser om at stå op hertil eller af at kontakte og sikre aftaler med disse samarbejdspartnere. Borger deltager aktivt i delelementer heraf.
• Borger kan have behov for ledsagelse til sundhedsfaglige aftaler som ikke er indeholdt i Sundhedsaftalen hver anden måned.

7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af pædagoger og ergoterapeuter samt en afdelingsleder og en køkkenmedarbejder.

 

8. Nattevagt

Der er en sovende natmedarbejder tilstede i tilbuddet.


9. Muligheder for tilkøb

Muligheder for tilkøb: For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.


Såfremt der ikke er dagtilbud/beskæftigelse/uddannelse, kan der komme tillæg til taksten, idet taksten på dette tilbud er under forudsætning af aktivitetstilbud i dagtimerne.


Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.