Opdateret januar 2024

 

Afdeling/ydelse

Seniorhuset
Stadionallé 3A
8382 Hinnerup

1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – midlertidigt ophold
Lov om social service § 108 – længerevarende ophold.

Godkendt af Socialtilsyn Midt.


2. Mål- og aldersgruppe

Seniorhuset er det første specialdesignet danske botilbud til seniorer med autisme. Borgerne i tilbuddet har diagnosen autisme og let udviklingshæmning.

· Fælles for målgruppen er, at de er udfordret kommunikativt i, at udtrykke sig samt at forstå omverdenen.
· Målgruppen har brug for støtte i hverdagen til at strukturere deres dagsprogram og vedligeholde de kompetencer, de har tilegnet sig.
· Målgruppen har behov for støtte til at tilegne sig nye kompetencer, der kan forøge livskvaliteten og styrke selvstændigheden, så den enkelte bliver mest mulig selvhjulpen på trods af fremskreden alder.
· Der vil typisk være tale om, at borgerne selv kan opsøge fællesområderne og de sociale fællesskaber ved fællesspisning, aftenskaffe og fællesarrangementer.
· Borgerne har til en hvis grad brug for støtte til at navigere i fællesskabet og forstå de sociale sammenhænge, de indgår i.
· Borgerne i Seniorhuset har begyndende aldersrelaterede problemer, hvilket Seniorhuset understøtter i stort omfang grundet de fysiske rammer samt via et tæt tværprofessionelt sundhedsmæssigt samarbejde.


Formålet med indskrivning i Seniorhuset er, at borgerne vedligeholder deres færdigheder og opnår så selvstændigt et liv som muligt, og at de modtager støtte i forhold til aldersrelaterede udfordringer i de rette rammer.

Aldersgruppen er 50 år og opefter.

 

3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

4 døgnpladser

Seniorhuset er beliggende i Hinnerup bymidte. Der er let adgang til indkøb, offentlig transport, byens grønne områder og bibliotek.
På samme matrikel findes Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse (HBU), som borgerne kan tilknyttes.

De fysiske forhold:
Seniorhuset er det første danske botilbud specialdesignet til seniorer med autisme, hvilket betyder, at der er taget højde for de fysiske rammers betydning af trivslen for denne borgergruppe.
https://realdania.dk/projekter/seniorhuset-i-hinnerup

Lejlighederne
De fire lejligheder i Seniorhuset består af store et-værelses lejligheder. I lejlighederne er der mobile skabe, der anvendes som skillevægge. Denne indretning giver den nødvendige fleksibilitet, hvis der bliver behov for hospitalsseng i lejligheden eller installation af en loftlift. I lejlighederne er tilknyttet store badeværelser med plads til personlig pleje, hvis dette bliver nødvendigt. Alle lejligheder har eget tekøkken, egen terrasse eller have og indgang både via fællesrummet og egen terrasse.

Fællesarealerne i Seniorhuset består af:
Der er fælles stue, fælles køkken og fællesterrasse i Seniorhuset. Herud over deler afdelingen sanserum og motionsrum med afdelingerne Engstien og Ådalen.
På matriklen er der en sti rundt om bygningerne, som kan benyttes af beboerne.
Fysisk er Seniorhuset forbundet med afdelingerne Ådalen og Engstien.

Husdyr
Det er muligt at have mindre husdyr såsom marsvin, såfremt borgeren selv kan varetage pasningen. Katte og hunde er ikke tilladt.
Der udarbejdes husdyrskontrakt inden anskaffelsen.

Servicepakker
Der tilbydes følgende servicepakker: Kost, madværksted, "fed fredag", rengøringsartikler til fællesareal, vaskemidler til fælles vaskemaskine, TV-pakke til fællesareal, samt beboerforsikring.


4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:
”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

I Seniorhuset bliver der kontinuerligt arbejdet med udvikling og fastholdelse af kompetencer og kompenserende strategier. Medarbejderne samarbejder med borgeren om at udvikle færdigheder og skabe en struktur, der øger livskvaliteten og skaber selvstændighed på den enkeltes præmisser.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:
• Kommunens bestilling
• Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
• Borgerens motivation
• Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Der ydes typisk støtte til:
· Indkøb af personlige fornødenheder
· Tøjvask
· Rengøring
· Madlavning, i egen lejlighed og til fællesspisning
· Personlig hygiejne
· Økonomi
· Motion og kost med henblik på at mindske aldersrelaterede sygdomme
· Døgnrytme
· Økonomi
· Kommunikation og vedligeholdelse af relationer
· Selvforståelse
· Smerteforståelse

Individuelle samtaler, der kan give overblik over og indblik i den nærmeste fremtid for derved at kompensere for de eksekutive vanskeligheder, en borger kan have.

Støtte til socialt samspil i hverdagen, fx ved fællesspisning og andre fællesarrangementer. Herudover er der et fokus på at arbejde ift. relationer, herunder at understøtte venskaber på bostedet og lokalsamfundet samt vedligeholdelse af netværket til fx til pårørende. I hverdagen støttes den enkelte til at tilegne sig viden om og udarbejde strategier til at kunne indgå i fællesskaber.

 

5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange
Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

• Empowerment tilgang
• Ressourceorienteret tilgang
• Anerkendende tilgang
• Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning ift. fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

 

6. Takststruktur

I Seniorhuset er der mulighed for indskrivning på to takstniveauer afhængigt af behovet for støtte.

For begge takstniveauer gør det sig gældende, at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:
- Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
- Det sociale tilsyn
- at Specialområde Autismes takster, er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

Takstniveau 1: kr. 2.118 (P/L 2024)
Behov
• Borgeren har behov for påmindelser til selvstændigt at opretholde en dagsstruktur
• Borgeren har behov for påmindelser og prompts til selvstændigt at varetage hovedparten af almindelige daglige funktioner
• Borgeren er stabiliseret i forhold til komorbide lidelser
• Borgeren kan indgå i grupper med flere i forbindelse med aktiviteter som fx indkøb, madlavning, gåture m.m.
• Borgeren har behov for støtte til ADL opgaver men kan selvstændigt udføre delelementer
• Borgeren har et stabilt funktionsniveau i kompenserende rammer
• Borgeren kan have behov for støtte til at indgå i sociale sammenhænge
• Borgeren skal kunne behovsudsætte, da denne skal indgå i et team af 4 borgere
• Borgeren har behov for støtte til kommunikation og forståelse af omverdenen

Indsats
• Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning
• Borgeren benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten
• Der serveres aftensmad på afdelingen
• Borgeren støttes i forståelsen og betydningen af kommunikationen bl.a. i forhold til omverdenen
• Borgeren kan modtage støtte til igangsætning og opfølgning med prompts til ADL opgaver
• Borgeren tilbydes følgeskab til frisør, generelt helbredstjek 1-2 gange årligt og tandlæge hver 6. måned
• Borgeren kan modtage støtte til oversættelse og udfoldelse af de misforståelser, der kan opstå i dagligdagen
• Borgeren påmindes om aktiviteter i dagligdagen


Takstniveau 2: kr. 2.638 (P/L 2024)
Behov
• Borgeren har behov for påmindelser for selvstændigt at opretholde en dagsstruktur
• Borgeren har behov for påmindelser og prompts til selvstændigt at varetage hovedparten af almindelige daglige funktioner
• Borgeren har aldersrelaterede udfordringer
• Borgeren er stabiliseret i forhold til komorbide lidelser
• Borgeren kan indgå i grupper med flere i forbindelse med aktiviteter som fx indkøb, madlavning m.m.
• Borgeren har et stabilt funktionsniveau i kompenserende rammer
• Borgeren kan have behov for støtte til at indgå i sociale sammenhænge
• Borgeren skal kunne behovsudsætte, da denne skal indgå i et team af 4 borgere

Indsats
• Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning
• Borgeren benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten
• Borgeren har behov for igangsætning og prompts i forbindelse med udførslen af ADL opgaver
• Borgeren kan have aldersrelaterede udfordringer, der kræver ekstra kontakt og koordinering til sundhedsvæsenet samt dokumentation og implementering af nye helbredsmæssige tiltag

Eller
• Borgeren kan tilbydes en hjemmedag grundet aldersrelaterede udfordringer med energiforvaltning
Eller
• Borgeren kan tilbydes en langsommere morgen med støtte frem til kl. 9.30 i botilbuddet, hvorefter borgeren går i beskæftigelse.
• Borgeren kan tilbydes op til 2 ekstra konsultationer pr. måned fx til specialsko, sundhedssystemet og tandlæge
• Borgeren kan modtage støtte til oversættelse og udfoldelse af de misforståelser, der kan opstå i dagligdagen
• Borgeren påmindes om aktiviteter i dagligdagen

Taksten er eksklusivt dagtilbud.
Såfremt der ikke er dagtilbud/beskæftigelse/uddannelse, kan der forekomme tillæg til taksten, idet taksten på dette tilbud er under forudsætning af aktivitet i dagtimerne.
Der er ikke personaledækning i tidsrummet 8.30-14.30.

Takstniveau 3: kr. 3.158 (P/L 2024)

 

 

7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af pædagoger, ergoterapeuter samt en afdelingsleder.

 

8. Nattevagt

Der er en sovende nattevagt som deles af Seniorhuset, Ådalen og Engstien.
Borgerne har mulighed for at kontakte nattevagten vha. en ringklokke, via telefon eller ved personligt at tage kontakt.

 

9. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.
Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.