Opdateret januar 2024

 

Afdeling/ydelse

Kollegiet Hinnerup
Stadionallé 1
8382 Hinnerup

 

1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – Midlertidigt ophold.
Lov om Social service § 108 – Længerevarende ophold.

Godkendt af Socialtilsyn Midt.

 

2. Mål- og aldersgruppe

Kollegiet Hinnerup er et botilbud voksne med autisme og normal begavelse.

 

 • Fælles for målgruppen er, at de har behov for afklaring af funktionsniveau og vurderes ikke at kunne klare sig i egen lejlighed.
 • En del af målgruppen kommer direkte fra forældrenes hjem, eller hvor andet tilbud er mislykkes.
 • Der vil typisk være tale om at beboerne har tillægsdiagnoser i form af ADHD eller angst.
 • De fleste har ligeledes problemer med at skabe meningsdannelse med livet og er isoleret, eller har mistet kognitive eller praktiske færdigheder ved længere tids stressbelastning.
 • Nogle af beboerne har gavn af det sociale i botilbuddet, men har behov for de rammer som en AT-Home bolig tilbyder.
 • Beboerne er desuden uafklarede i forhold til fremtidig beskæftigelse.

 

Formålet med indskrivning på Kollegiet, Hinnerup er at beboernes funktionsniveau udvikles så de på sigt har behov for mindre indgribende støtte. Ydermere kan der ske afklaring af fremtidig boform.

Aldersgruppen er 18 - 65 år.

 

3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

17 pladser fordelt med 10 pladser i Kollegiet og 6 pladser i AT Home-boliger, samt en bolig i Hinnerup by.

Kollegiet, Hinnerup ligger i Hinnerup bymidte så der er let adgang til indkøb, offentlig transport samt byens grønne områder og bibliotek.

De fysiske forhold:
Boligerne i Kollegiet består af to rumsboliger med eget te-køkken og badeværelse.

Fra alle lejligheder er der udgang til afdelingens fællesarealer.

AT-Home boligerne består af to rumsboliger med eget te-køkken, samt badeværelse med egen vaskemaskine. Boligerne er friliggende boliger uden direkte adgang til fællesrum.

Fællesarealer:
På Kollegiet, Hinnerup er der fællesrum med tv, poolbord, fælles køkken. Derudover er der sti rundt på matriklen, som kan benyttes af beboere. Udendørs findes der desuden trampolin og blåplads.

Der afholdes beboermøde på afdelingen.

Husdyr
Det er muligt at have mindre husdyr, som marsvin, såfremt man selv kan varetage pasningen. Katte og hunde er ikke tilladt.

Inden anskaffelsen bliver der udarbejdet en husdyrskontrakt.

Servicepakker
Der tilbydes følgende servicepakker på Kollegiet Hinnerup: Kost (aftensmad), rengøringsartikler til fællesarealet, vaskemidler til fælles vaskemaskine, samt TV-pakke til fællesareal og egen lejlighed.

Der tilbydes følgende servicepakke i AT Home-boligerne: Kost.

 

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

På Kollegiet, Hinnerup bliver der kontinuerligt arbejdet med udvikling af kompetencer og kompenserende strategier. Beboerne modtager individuel støtte i hverdagen og har mulighed for at deltage i en række fælles aktiviteter.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:

 • Kommunens bestilling
 • Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
 • Borgerens motivation
 • Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område

Der ydes typisk støtte til:

 • At blive selvtransporterende
 • Økonomi
 • At komme af sted til beskæftigelse
 • ADL opgaver, rengøring, personlig indkøb, tøjvask m.m
 • At stå op og komme i seng
 • Vedligeholdelse af relationer i og udenfor Kollegiet
 • Indkøb af personlige fornødenheder

 

5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

 • Empowerment tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgerens forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

6. Takststruktur

På Kollegiet Hinnerup er der mulighed for indskrivning på to takstniveauer afhængigt af behovet for støtte.

For alle takstniveauer er gældende at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:

- Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område,

- Socialstyrelsens kvalitetsmodel, samt

- at Specialområde Autismes takster er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

 

Det betyder at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

 

Takstniveau 1: kr. 1.725 (P/L 2024)

Behov

 • Borgeren kan selvstændigt opretholde en dagsstruktur
 • Borgeren kan selv tage kontakt til personale ved behov uden for de fastlagte tidspunkter, men kan udsætte sit behov for støtte.
 • Borgeren kan selv tilberede morgenmad og frokost.
 • Borgeren kan modtage støtte på fastlagte tidspunkter
 • Borgeren er motiveret for udvikling af færdigheder.
 • Borgeren kan indgå i en gruppe med flere fx. i forbindelse med indkøb og madlavning.
 • Borgeren har behov for støtte til ADL opgaver, men kan selvstændigt udføre flere af delelementerne
 • Borgeren har minimal behov for støtte til varetagelse af medicinhåndtering
 • Borgeren er selvtransporterende.
 • Borgeren kan indgå i fællesspisning, fællesmøder, gruppesammenhænge m.m. på en hensigtsmæssig måde.

 

Indsats

 • Borgeren har behov for støtte til ADL, hvor borgeren går forrest i udførslen.
 • Borgeren har behov for igangsætning og afslutning af aktiviteter.
 • Borgeren har behov for at bo i et botilbud som er døgndækket, men benytter sig som udgangspunkt ikke af nattevagten.
 • Borgeren tilbydes følgeskab til frisør, generelt helbredstjek 1-2 gange årligt og tandlæge.
 • Borgeren kan modtage et minimum af støtte i gruppesammenhænge
 • Borgeren tilbydes fællesarrangementer i botilbuddet, samt understøttes i fællesskab i lokal samfundet.

 

Takstniveau 2: kr. 2.262 (P/L 2024)

Behov

 • Borgeren har behov for påmindelser til selvstændigt at opretholde en dagsstruktur
 • Borgeren kan selv tage kontakt til personale ved behov uden for de fastlagte tidspunkter, men kan udsætte sit behov for støtte i korte tid.
 • Borgeren kan modtage støtte til måltiderne.
 • Borger kan have behov for støtte til medicinhåndtering
 • Borgeren kan indgå i en gruppe med flere fx. i forbindelse med indkøb og madlavning.
 • Borgeren har behov for støtte til ADL opgaver, men kan selvstændigt udføre flere af delelementerne
 • Borgeren kan have behov for understøttelse til fællesspisning, fællesmøder, gruppesammenhænge m.m. for at kunne indgå i fællesskabet på en hensigtsmæssig måde.
 • Borgeren har behov for støtte til transport

 

Indsats

 • Borgeren har behov for støtte til ADL, hvor medarbejderen går forrest i udførslen, men borgeren er en aktiv part. Medarbejderen understøtter borgeren i opgaveløsningen.
 • Borgeren kan modtage støtte til at komme op om morgenen.
 • Borgeren kan modtage støtte til indkøb.
 • Borgeren kan modtage støtte til sociale sammenhænge i botilbuddet.
 • Borgeren kan modtage støtte til fastholdelse af netværk.
 • Borgeren har behov for at bo i et botilbud som er døgndækket, men benytter sig som udgangspunkt ikke heraf.
 • Borgeren påmindes om aktiviteterne i dagligdagen
 • Borgeren tilbydes følgeskab til frisør, generelt helbredstjek 1-2 gange årligt og tandlæge
 • Borgeren modtager støtte til at blive selvtransportende.

 

Taksten er eksklusiv dagtilbud

Såfremt der ikke er dagtilbud/beskæftigelse/uddannelse, kan der komme tillæg til taksten, idet taksten på dette tilbud er under forudsætning af aktivitet i dagtimerne.

 

7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af pædagoger og en afdelingsleder. 

 

8. Nattevagt

Der er en sovende nattevagt.

 

9. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.

Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.