Opdateret januar 2023

Afdeling/ydelse

Engstien

Stadionallé 1
8382 Hinnerup


1. Lovgrundlag

Almen ældre- handicapbolig jf. Lov om almene boliger § 105 stk. 2 med støtte efter Lov om social service § 85.

Godkendt af Socialtilsyn Midt.


2. Mål- og aldersgruppe

Engstien er et botilbud, hvor borgerne i tilbuddet har diagnosen autisme og let udviklingshæmning.

  • Fælles for målgruppen er, at de er udfordret kommunikativt i at udtrykke sig og i at forstå omverdenen
  • Målgruppen har brug for støtte i hverdagen til at strukturere deres dagsprogram og vedligeholde de kompetencer, de har tilegnet sig
  • Målgruppen har behov for støtte til at tilegne sig nye kompetencer, der kan forøge livskvaliteten og styrke selvstændigheden, så den enkelte bliver mest muligt selvhjulpen
  • Der vil typisk være tale om, at borgerne selv kan opsøge fællesområderne og de sociale fællesskaber ved fællesspisning, aftenskaffe og fællesarrangementer
  • Borgerne har til en hvis grad brug for støtte til at navigere i fællesskabet og til at forstå de sociale sammenhænge, de indgår i

Formålet med indskrivning på Engstien er, at borgerne vedligeholder deres færdigheder og opnår så selvstændigt et liv som muligt.

Aldersgruppe fra 18 år


3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

8 pladser

Engstien er beliggende i Hinnerup bymidte. Der er let adgang til indkøb, offentlig transport, byens grønne områder og bibliotek.
På samme matrikel ligger Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse (HBU), som borgerne kan tilknyttes.

Fysiske forhold:
Boligerne består af to-rumsboliger med eget tekøkken og bad.
Fra alle lejligheder er der udgang til afdelingens fællesarealer. Derudover er der en sti rundt på matriklen, som kan benyttes af borgerne.

Fællesarealerne på Engstien består af:
Fællesstue og to fælleskøkkener, vaskerum, gårdhave og terrasse. Herudover deler afdelingen sanserum og motionsrum med Seniorhuset og Ådalen.
Fysisk er Engstien forbundet med afdelingerne Seniorhuset og Ådalen.

Boligforening
Engstien bestyres af boligforeningen; Engen.

Husdyr
Det er muligt at have mindre husdyr som fx marsvin, såfremt borgeren selv kan varetage pasningen. Katte og hunde er ikke tilladt.
Inden anskaffelsen vil der blive udarbejdet en husdyrkontrakt.

Servicepakker
Der tilbydes følgende servicepakker: Kost, tv-pakke til egen lejlighed og fællesareal, samt rengøringsartikler til fællesareal og vaskemidler til fælles vaskemaskine.

 

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:
”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

På Engstien bliver der kontinuerligt arbejdet med udvikling og fastholdelse af kompetencer og kompenserende strategier. Medarbejderne samarbejder med borgeren om at udvikle færdigheder og skabe en struktur, der øger livskvaliteten og skaber selvstændighed på den enkeltes præmisser.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:
• Kommunens bestilling
• Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
• Borgerens motivation
• Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område

Der ydes typisk støtte til:
• Indkøb af personlige fornødenheder
• Tøjvask
• Rengøring
• Madlavning
• Guidning i personlig hygiejne
• Motion og kost
• Hjælp til tandbørstning
• Døgnrytme
• Økonomi
• Udvikle og vedligeholde relationer
• Oversættelse og udfoldelse af de misforståelser, der opstår i dagligdagen
• Fællesspisning og fællesarrangementer
• Selvforståelse
• Medbestemmelse og selvbestemmelse

Individuelle samtaler, der kan give overblik over og indblik i den nærmeste fremtid for derved at kompensere for de eksekutive vanskeligheder, en borger måtte have.

Støtte til socialt samspil i hverdagen, fx ved fællesspisning og andre fællesarrangementer. Herudover er der et fokus på at arbejde ift. relationer, herunder at understøtte venskaber på bostedet og i lokalsamfundet samt vedligeholdelse af netværket til fx til pårørende. I hverdagen støttes den enkelte til at tilegne sig viden om og udarbejde strategier til at kunne indgå i fællesskaber.

 

5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

• Empowerment tilgang
• Ressourceorienteret tilgang
• Anerkendende tilgang
• Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgerens forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

 

6. Takststruktur

For takstniveauet er det gældende, at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:
- Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område
- Det sociale tilsyn
- at Specialområde Autismes takster, er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

 

 

Takstniveau 1: kr. 1.709 (P/L 2023)


Behov
• Borgeren har behov for påmindelser til selvstændigt at opretholde en       dagsstruktur
• Borgeren har behov for påmindelser og prompts til selvstændigt at varetage hovedparten af almindelige daglige funktioner
• Borgeren er stabiliseret i forhold til komorbide lidelser
• Borgeren kan indgå i grupper med flere i forbindelse med aktiviteter fx indkøb, madlavning, gåture m.m.
• Borgeren har behov for støtte til ADL opgaver men kan selvstændigt udføre delelementer
• Borgeren har et stabilt funktionsniveau i kompenserende rammer
• Borgeren kan have behov for støtte til, at indgå i sociale sammenhænge
• Borgeren kan behovsudsætte, da denne indgår i et team af 4-5 borgere med én medarbejder tilknyttet
• Borgeren har behov for støtte til kommunikation og forståelse af omverdenen
• Borgeren er i trivsel, men kan have lettere udsving i særlige situationer. Er motiveret og finder det meningsfuldt at modtage støtte.
• Borgeren kan have behov for medicinhåndtering.
• Borgeren har behov for lettere støtte i økonomi.


Indsats
• Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning med ligesindede
• Borgeren benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten
• Der serveres aftensmad i afdelingen
• Borgeren støttes i forståelsen og betydningen af kommunikation bl.a. i forhold til omverdenen
• Borgeren kan modtage støtte til igangsætning og opfølgning med prompts til ADL opgaver
• Borgeren tilbydes følgeskab til frisør, generelt helbredstjek 1-2 gange årligt og tandlæge hver 6. mdr.
• Borgeren kan modtage støtte til oversættelse og udfoldelse af de misforståelser, der opstår i dagligdagen
• Borgeren påmindes om aktiviteterne i dagligdagen
• Borgeren har behov for støtte til delelementer af medicinhåndtering
• Borgeren støttes til at være selvadministrerende ift. økonomi og/eller borgeren har økonomisk værge

 

Takstniveau 2: kr. 2.213 (P/L 2023)Behov
• Borgers trivsel er svingende
• Borger kan have behov for støtte ud over sin ugestruktur få gange ugentligt til genetablering af trivsel
• Borger kan have udfordringer med at opsøge støtte ved behov eller borgeren kan have udfordringer ved at behovsudsætte.
• Borger har behov for støtte til opretholdelse og udvikling af daglige rutiner
• Borger har behov for støtte til initiering, overblik og organisering vedr. igangsætning af nyt.
• Borger har behov for støtte til medicinhåndtering
• Borger kan have sensoriske udfordringer
• Borger kan have komorbiditet eller kroniske lidelser, men er stabil.
• Borger har behov for at bo i et botilbud med døgndækning – borger benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten.

Indsats
• Støtte til selvregulering, opretholdelse og udvikling af trivsel samt selvoplevet livskvalitet
• Støtte via daglige prompts og fysisk tilstedeværelse til at opretholde dagsstruktur, døgnrytme og beskæftigelse
• Borger kan modtage støtte på fastlagte tidspunkter – fx ADL
• Borger kan modtage kompenserende støtte ift. ADL på fastlagte tidspunkter
• Borger kan indgå i et samarbejde omkring at få skabt overblik, rutiner og forudsigelighed ved nye tiltag
• Borger støttes ift. at skabe overblik, forståelse og handlemuligheder - fx vedr. økonomi og E-boks
• Borger støttes i socialt sammenspil - fx igennem dialog og samtaler tilbydes perspektiver, mellemregninger og handlestrategier
• Borger støttes i at opretholde og udvide sit netværk
• Borger støttes i at forstå og omsætte kommunikation via dialog og samtaler med personalet – fx ift. samarbejdspartnere
• Begrænset støtte ift. koordinering og transport til samarbejdspartnere
• Følgeskab og deltagelse i møder med samarbejdspartnere
• Støtte ift. kontakt til og kommunikation med pårørende i særlige situationer - fx planlægning af besøg
• Borger kan modtage samtaler om trivsel og udvikling (borgersamtaler)
• Borger kan modtage støtte til indkøb en gang ugentligt
• Støtte og guidning ift. problemløsning af uforudsete udfordringer
• Støtte til medicinhåndtering – herunder bestilling, dosering, udlevering/indtag
• Støtte ift. sensoriske udfordringer herunder ift. bearbejdning, at benytte hjælpemidler, organisere hverdag mm.
• Støtte ift. komorbiditet og kroniske lidelser som i et begrænset omfang kræver samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
• Øget planlægning, udvikling af indsatser og mødeaktivitet for medarbejdergruppen omkring borgeren

Taksten er eksklusiv dagtilbud
Såfremt der ikke er dagtilbud/beskæftigelse/uddannelse, kan der forekomme tillæg til taksten, idet taksten på dette tilbud er under forudsætning af aktivitet i dagtimerne.
Der er personaledækning i tidsrummet 7.00-8.30 og 14.00-22.00.
I weekenden er der personaledækning 8.00-22-00.

 

7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af pædagoger, ergoterapeuter, sundhedsfagligt personale samt en afdelingsleder.

 

8. Nattevagt

Der er en sovende nattevagt.
Den sovende nattevagt dækker også Ådalen og Seniorhuset. De tre afdelinger er fysisk forbundet.

Borgerne har mulighed for at kontakte nattevagten vha. en ringklokke, telefon eller ved personligt at tage kontakt.

 

9. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.


Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland

 

Tillægstakst

Hvis kompleksiteten overstiger takstniveau 2, kan der tilkøbes særtakster. Disse kan tilkøbes ift. en særlig tilrettelagt indsats eller grad af kompleksitet – fx ift.:
• Daglige akutte behov for at kunne tilgå medarbejder
• Borgerens trivsel er afhængig af tilstedeværelse af medarbejdere
• Behov for kompenserende støtte, hvor medarbejder udelukkende udfører aktiviteten
• Borger er i mistrivsel med øget belastningsreaktion - fx indlæggelse, selvmordstanker/forsøg, selvskade, udadreagerende adfærd
• Behov for øget samarbejde med pårørende
• Behov for øget samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som medfører stigende mødeaktivitet, koordinering og tilpasning af indsatserne ift. handleanvisninger