Opdateret januar 2024

 

Afdeling/ydelse

Hinge

Tingskrivervej 37
8620 Kjellerup


1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – Midlertidigt ophold.
Lov om Social service § 108 – Længerevarende ophold.

Godkendt af Socialtilsyn Nord.


2. Mål- og aldersgruppe

Hinge er målrettet voksne med autisme og normalt eller højt begavelsesniveau og indgribende udfordringer fx i form af svær psykiatrisk komorbiditet, rusmiddelproblematikker og/eller problemskabende adfærd.

En problemskabende adfærd kan omhandle, hvordan den enkelte reagerer i samspil med andre mennesker - på en måde som forstyrrer samspillet og omgivelserne. Adfærden kan desuden være et udtryk for, at den enkeltes forudsætninger ikke modsvarer de krav og forventninger omgivelserne kan have. Det kan være alt lige fra vredesudbrud, bizar optræden, adfærd rettet mod inventar, eller andre personer.
Adfærden forekommer ofte i sammenhæng med komorbiditeter.

Det kan være følgende komorbiditeter og/ eller problemstillinger:
• Dom til psykiatrisk behandling eller er i risiko for at få en dom til behandling eller anbringelse. Tilbuddet er ikke godkendt til dom til anbringelse.
• Selvskadende adfærd
• Selvmordstanker og – adfærd
• Spiseforstyrrelser
• Rusmiddelproblematikker
• Depression
• Angst
• Stressbelastning
• Problemskabende adfærd
• Forandret virkelighedsopfattelse
• Omsorgssvigt
• Seksuelt krænkende adfærd
• Vanskelighed med at indgå i sociale relationer og sammenhænge
• Opmærksomhedsforstyrrelse
• Kendetegnet for målgruppen er desuden, at de kan have flere sammenbrudte forløb bag sig og/eller længerevarende indlæggelser i psykiatrien
• Anden psykisk vanskelighed

Tilbuddet i Hinge henvender sig både til borgere med behov for et midlertidigt tilbud, hvor flytning til mindre specialiseret tilbud, eller egen bolig på sigt vurderes muligt, samt til borgere der vurderes at have behov for længerevarende ophold ud fra et varigt nedsat funktionsniveau og deraf behov for et højt specialiseret tilbud.
Formålet med indskrivningen er, at borgerne udvikler hensigtsmæssige strategier til at håndtere de situationer og sociale sammenhænge de møder i deres dagligdag. Herunder minimering af adfærd, så de på længere sigt kan modtage et mindre indgribende tilbud.

Særlig skærmede indsatser i tilbuddet vil være muligt, da boligerne er bygget som enheder, der er fysisk placeret med afstand. Indsats kan diffentieres ift. det sociale sammenspil i fælleshuset og i beskæftigelsen.

Aldersgruppen fra 18-99 år


3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

16 pladser

AT Home boligerne:
Botilbuddet består af 16 selvstændige boliger fordelt i to klynger. Boligerne er på 49 m2 og består af stue, soveværelse, køkken, badeværelse og entré med vaskefaciliteter.
Der er en "privat" sti fra hver bolig til de tilhørende fælles borger- og personalefaciliteter.

Boligerne er udviklet særligt til målgruppen og giver mulighed for både at skærme og indbyde til fællesskab ud fra den enkeltes forudsætninger og ønsker. Der er tale om såkaldte AT Home boliger (A for apart og T for together).

Fælles faciliteter:
På Hinge kan borgerne selvstændigt benytte fællesarealerne i den teambygning de er tilknyttet. I fællesarealet findes en opholdsstue og et mindre køkken, samt personalekontor.
Der er ligeledes tilknyttet en beskæftigelsesbygning, hvor der vil være daglige beskæftigelsesrettede aktiviteter i dagtimerne på ugens hverdage.

Fysiske forhold:
Hinge er beliggende i et roligt og naturskønt område. Grunden er på næsten 8 hektar og beliggende ca. 7 km fra Kjellerup, ca. 16 km fra Silkeborg og 28 km fra Viborg.


Sikkerhedsforanstaltninger i tilbuddet:
Hinge har en sikkerhedsnormering, hvilket betyder, at der er minimum to medarbejdere tilgængelige på matriklen. Medarbejderne anvender overfaldsalarmer som en del af den daglige praksis, hvor afdelingens kriseberedskabsplan og alarmzoner skal drøftes med alarmansvarlig ved overgang imellem dag-, aften- og natmedarbejdere.

Afdelingen arbejder forebyggende, hvor der foretages risiko screeninger af borgerne fire gange i døgnet. Her tages der afsæt i udarbejdede indikatorer med vejledende handleanvisninger, hvor borgerne tilkendegiver deres indefra-perspektiv. Der anvendes desuden LA2 som metode, hvor der udarbejdes en trivselsplan og tryghedsplan - både en fagprofessionel og et tilstræbt indefra-perspektiv. Med LA2 arbejder vi med at forebygge, håndtere og drage læring ift. voldsomme episoder. Vi arbejder ud fra tanken om, at involvering af borgernes indefra-perspektiver øger sikkerheden og trivslen for alle. Borgerne vil derfor opleve, at de støttes både forebyggende, men også under og efter problemskabende adfærd, således situationen tales igennem, og der drages læring for både borgere og medarbejdere.

En del af sikkerhedsforanstaltningerne for afdelingen indebærer, at man som ny medarbejder får den fornødne oplæring og instruktion og tilknyttes et mentorforløb. Alle medarbejdere på Hinge, som er en afdeling, der er klassificeret med et højt sikkerhedsniveau, modtager løbende kompetencegivende kurser i konfliktforebyggelse og -håndtering, og modtager samtidig løbende opfølgning og vedligeholdelse af viden og færdigheder gennem vejledning fra pædagogiske konsulenter og psykologer og supervision. På den måde følges sikkerhedsmodellen 3.0 på Socialområdet, og procesmodellen over sikkerhedsklassificering og sikkerhedskompetenceniveau på Socialområdet.

Sikkerhedsklassificeringen og sikkerhedskompetenceniveauerne på de forskellige afdelinger i Specialområde Autisme opdeles i kategorierne; Lav, mellem og høj. Hinges klassificeringen med et højt sikkerhedsniveau afspejles i taksterne grundet de kompetencer, der forventes, for at kunne varetage indsatserne omkring borgerne ud fra bestillingerne.

Husdyr:
Borgerne har mulighed for at anskaffe sig ét husdyr. Inden anskaffelse af husdyr vil der blive foretaget en individuel vurdering af borgerens kompetencer i forhold til selvstændig varetagelse og pasning.
Husdyret skal opholde sig i borgerens egen lejlighed i Hinge, hvor borgeren selv har ansvaret for sit dyr.

Servicepakker:
Der tilbydes følgende servicepakker, TV-pakke til fælles TV og rengøringsartikler til fællesarealet.

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:
”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

Hinge er et helhedsorienteret tilbud, hvor stressreducering og kompensering går hånd i hånd med udvikling og afklaring. Der er fokus på at skabe højere trivsel og udvikling for den enkelte og for det hele liv - ikke kun på den adfærd der kan komme til udtryk ved mistrivsel eller affekt. Som led i dette er der for alle borgere et fokus på det aktive medborgerskab i form af den enkeltes ressourcer og forudsætninger, samt på beskæftigelsesrettede indsatser og aktiviteter - som en del af et helhedsorienteret tilbud.

Der tilbydes primært 1:1 bostøtte i egen lejlighed, således at der i de fysiske rammer tages hensyn til borgernes individuelle behov, forudsætninger og adfærd. Der vil være mulighed for at deltage i planlagte fællesaktiviteter og opholde sig i fællesarealerne.
Hinge understøtter den enkeltes udvikling og selvstændighed i egen bolig og ved planlagte fællesaktiviteter. Dette ved at understøtte paratheden og mulighederne for at borgerne i videst muligt omfang deltager i samfundslivet ud fra den enkeltes samarbejdsrelationer og netværk.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:
• Kommunens bestilling
• Borgerens forudsætninger og aktuelle færdigheder
• Borgerens ressourcer og motivation
• Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område
• Samarbejde med Retspsykiatrien
• Borgerens koordinationsplan, hvor den benyttes som et tværsektorielt kommunikationsredskab ud fra den beskrevne ansvarsfordeling, ambulant behandling og indlæggelse.
• Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere bl.a. psykiatrien, misbrugscenter, kriminalforsorgen, egen læge m.fl.
• Der samarbejdes desuden tæt med jobcenteret i forhold til beskæftigelse og uddannelse.

Der ydes typisk støtte til:
• Tilrettelæggelse af dagsprogram ud fra aftalte indsatsmål i den kommunale bestilling.
• At deltage i meningsgivende aktiviteter i dagligdagen, der er relateret til beskæftigelsesrettede indsatser og ADL.
• At udvikle kommunikative strategier i relation til andre - både på botilbuddet og ude i samfundet.
• At borgerne understøttes i deres udvikling og selvstændighed til at indgå i sociale relationer
• At undgå kriminalitets recidiv.
• At borgerne støttes i at indgå i samarbejde med offentlige instanser, såsom psykiatrien, kriminalforsorgen, jobcenter m.m.
• Udvikling af ADL færdigheder.
• At understøtte borgernes sundhed og trivsel.


5. Faglig tilgange og metoder

Faglige tilgange
Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

• Ressourceorienteret tilgang
• Anerkendende tilgang
• Relationel tilgang
• Empowerment tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgerens forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

6. Takststruktur

For alle takstniveauerne i Hinge er gældende, at indsatsen leveres i forhold til kriterierne i:
- Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område
- Det sociale tilsyn, samt
- at Specialområde Autismes takster er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgerens ydelser, og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

For alle takster er gældende:
- Kørsel til akutte såvel som planlagte ambulante aftaler med psykiatrien, sker via ledsageraftalen, eller flextur i Region Midt.
- Kørsel til læge, tandlæge, frisør og ugentlige indkøb er som udgangspunkt en del af taksten. Ved yderligere behov for kørsel er det en individuel vurdering, der foretages i samarbejde med kommunen.
- Der afholdes minimum en gang årligt opfølgning, hvor der udarbejdes statusmateriale med afsæt i den individuelle plan.
- Intern beskæftigelse er inkluderet i helhedstilbuddet, hvor indsatsen er med afsæt i bestillingen.
- Takstniveauerne 1-3 tager afsæt i VUM (Voksenudredningsmetoden).

Takstniveau 1: kr. 6.747 (P/L 2024)
Aktivitet og deltagelse beskriver indsatsen i forhold til udførelse af daglige aktiviteter og aktiv deltagelse i samfundslivet.

• Borgeren er afklaret ift. beskæftigelse, således en egentlig afklaringsproces i relation til beskæftigelse ikke er inkluderet i dette takstniveau. Borgeren kan indgå i gruppesammenhænge i intern beskæftigelse. Borgeren modtager støtte til igangsætning af aktiviteter der er beskæftigelses- og samfundsrelateret og til at forebygge problemskabende adfærd i denne sammenhæng.

• Borgeren støttes til igangsætning af madlavning og praktiske opgaver forbundet til kost. Borgeren kan modtage støtte til planlægning og strukturering af madlavning og indkøb, hvorefter borgeren delvist selvstændigt udfører del-handlingerne. Eksempelvis gennem medarbejdertilstedeværelse med verbal guidning.

• Borgeren modtager støtte og hjælp til koordinering og planlægning af hverdagen. Der udarbejdes uge- og dagsprogrammer for at støtte borgeren i en forudsigelig og genkendelig hverdag, som er tryghedsskabende for den enkelte. Borgeren støttes til at medvirke i planlægningen og til at komme godt igennem dagens aktiviteter, fx via verbal guidning eller visuelle hjælpemidler.

• Borgeren tilbydes motiverende og strukturerede samtaler med teamet, således der arbejdes målrettet med udvikling ud fra borgerens ressourcer og ønsker i bestillingen.

• Borgerens støttebehov udvikles og afklares i forhold til en eventuel udflytning til mindre indgribende rammer.

• Forberedelse til de forskellige daglige aktiviteter planlægges forud for de enkelte bostøtteaftaler med borgeren, ligesom indsatserne løbende dokumenteres.

Funktioner og forhold beskriver indsatsen i forhold til de fysiske og mentale funktioner, samt sociale og sundhedsmæssige forhold.

• Borgeren støttes i selvstændig varetagelse af medicinhåndtering. Sundhedsfaglig medarbejder dispenserer medicin og personalet udleverer medicin for eksempelvis et døgn ad gangen til selvadministration.

• Borgeren kan med støtte indgå i sociale sammenhænge i botilbuddet. Borgeren modtager påmindelse i forhold til deltagelse i sociale sammenhænge internt eller eksternt. Borgeren modtager støtte til at forebygge problemskabende adfærd.

• Borgeren er stabiliseret i forhold til svær psykiatrisk kormorbiditet, rusmiddelproblematikker og har minimal problemskabende adfærd. Borgeren støttes i adfærds- og følelsesmæssigregulering. Der arbejdes forebyggende, hvor borgeren støttes ud fra LA2 materialet, og hvor der tages afsæt i indefra-perspektivet.

• Borgeren har behov for at bo i et botilbud, hvor der er vågne medarbejdere om natten, som alle borgere kan benytte og komme i kontakt med ved behov.

• Der udarbejdes en daglig koordinering i både 'Hus 1' og 'Hus 2', som tilgodeser den enkeltes aftaler og dermed dagsprogram.

Omgivelser beskriver indsatsen i det tværsektorielle samarbejde med betydning for funktionsevneniveau og mestringevne.

• Borgeren kan have en dom til behandling eller være i risiko for en retslig dom. Her samarbejdes der med retspsykiatrien og kriminalforsorgen omkring indsatsen. Borgeren kan have en koordinationsplan, hvor en kontinuerlig tværsektoriel indsats er aktuel.

• Indsatserne varetages af hele personalegruppen i det hus man er tilknyttet. Det vil sige enten 'Hus 1' eller 'Hus 2'. Samarbejdet med borgeren omkring mål og delmål varetages af ét fast team omkring den enkelte borger, hvor der desuden udarbejdes materiale ud fra de kognitive eller strukturerede metoder, indefra-perspektiv og borgerens forudsætninger. Her vejledes og rådgives der af pædagogiske konsulenter og psykologer fra Autismefokus.

Takstniveau 2: kr. 8.920 (P/L 2024)
Aktivitet og deltagelse beskriver indsatsen i forhold til udførelse af daglige aktiviteter og aktiv deltagelse i samfundslivet.

• Borgeren kan være under afklaring ift. fremtidig beskæftigelse og har behov for støtte til at deltage internt eller eksternt. Borgeren kan med støtte indgå i gruppesammenhænge i intern beskæftigelse. Borgeren modtager støtte til igangsætning og guidning til udførelse af aktiviteter der er beskæftigelses- og samfundsrelateret og til at forebygge og håndtere problemskabende adfærd i denne sammenhæng.

• Borgeren har behov for støtte i form af fysisk tilstedeværelse og guidning ift. madlavning og praktiske opgaver forbundet til kost. Borgeren modtager støtte til planlægning og strukturering af madlavning og indkøb, hvorefter borgeren med verbal guidning og fysisk tilstedeværelse af personale udfører dele af handlingerne.

• Borgeren modtager støtte og hjælp til koordinering og planlægning af hverdagen. Der udarbejdes uge- og dagsprogrammer for at støtte borgeren i en forudsigelig og genkendelig hverdag, som er tryghedsskabende for dem. Borger har tillige behov for støtte til at planlægge, behov for støtte til at udføre, samt behov for støtte til at vedligeholde praktiske opgaver i hjemmet.

• Borgeren tilbydes motiverende og strukturerede samtaler med teamet, således at der arbejdes målrettet med enten vedligehold af færdigheder eller udvikling ud fra borgerens ressourcer og ønsker i bestillingen. Borger tager imod støtte i forhold til af få planlagt og afholdt teamsamtalerne.

• Borgerens støttebehov udvikles og afklares i forhold til en eventuel udflytning til mindre indgribende rammer.

• Forberedelse til de forskellige daglige aktiviteter planlægges forud for de enkelte bostøtteaftaler med borgeren, ligesom indsatserne løbende dokumenteres.

Funktioner og forhold beskriver indsatsen i forhold til de fysiske og mentale funktioner, samt sociale og sundhedsmæssige forhold.

• Borgeren kompenseres i varetagelse af medicinhåndtering. Sundhedsfaglig medarbejder dispenserer medicin og personalet udleverer medicin til borger ved medicinindtagelse, eksempelvis flere gange dagligt.

• Borgeren har behov for støtte, for at kunne indgå i sociale sammenhænge i botilbuddet. Borgeren er ikke selvstændig på kontakt til omverdenen. Borgeren modtager påmindelse, samt støtte i form af personale tilstedeværelse i forhold til deltagelse i sociale sammenhænge internt eller eksternt. Borgeren modtager støtte til at forebygge, håndtere og drage læring ift. problemskabende adfærd.

• Borgeren er ikke stabiliseret i forhold til svær psykiatrisk kormorbiditet, rusmiddelproblematikker og har problemskabende adfærd, og har behov for støtte dertil. Borgeren støttes i adfærds- og følelsesmæssig regulering. Der arbejdes forebyggende, hvor borgeren støttes ud fra LA2 materialet, og hvor der tages afsæt i indefra-perspektivet.

• Borger kan have behov for støtte til at sikre, at udadreagerende adfærd ikke sker dagligt.

• Borgeren har behov for at bo i et botilbud, hvor der er vågne medarbejdere om natten, som alle borgere kan benytte og komme i kontakt med ved behov. Borgeren vil have behov for jævnlig støtte af natmedarbejderen efter behov.

• Der udarbejdes en daglig koordinering i både 'Hus 1' og 'Hus 2', som tilgodeser den enkeltes aftaler og dermed dagsprogram.

Omgivelser beskriver indsatsen i det tværsektorielle samarbejde med betydning for funktionsevneniveau og mestringevne.

• Borgeren kan have en dom til behandling eller være i risiko for en retslig dom. Her samarbejdes der med retspsykiatrien og kriminalforsorgen omkring indsatsen. Borgeren kan have en koordinationsplan, hvor en kontinuerlig tværsektoriel indsats er aktuel. Borgeren støttes i indsatser i forbindelse med koordinationsplanen.

• Indsatserne varetages af hele personalegruppen i det hus, man er tilknyttet. Det vil sige enten 'Hus 1' eller 'Hus 2'. Samarbejdet med borgeren omkring mål og delmål varetages af ét fast team omkring den enkelte borger, hvor der desuden udarbejdes materiale ud fra de kognitive eller strukturerede metoder, indefra-perspektiv og borgerens forudsætninger. Her vejledes og rådgives der af pædagogiske konsulenter og psykologer fra Autismefokus.

Takstniveau 3: kr. 11.094 (P/L 2024)
Aktivitet og deltagelse beskriver indsatsen i forhold til udførelse af daglige aktiviteter og aktiv deltagelse i samfundslivet.

• Borgeren kan være under afklaring ift. fremtidig beskæftigelse og har behov for omfattende støtte i form af 1:1 for at kunne være i stand til at deltage internt eller eksternt. Borgeren modtager kontinuerlig støtte til igangsætning og udførelse af aktiviteter der er beskæftigelses- og samfundsrelateret og til at forebygge og håndtere problemskabende adfærd i denne sammenhæng.

• Borgeren har behov for kompensering og støtte i form af fysisk tilstedeværelse og udførelse af aktiviteter ift. madlavning og praktiske opgaver forbundet til kost. Borgeren modtager kompenserende støtte til planlægning og strukturering af madlavning og indkøb. Borgeren har behov for 1:1 støtte for at være deltagende og udføre små dele af handlingerne.

• Borgeren modtager kompenserende støtte og hjælp til koordinering og planlægning af hverdagen. Der udarbejdes uge- og dagsprogrammer for at støtte borgeren i en forudsigelig og genkendelig hverdag, som er tryghedsskabende for dem. Borger har tillige behov for kompenserende 1:1 støtte til at planlægge, behov for håndholdt støtte til at udføre, samt behov for 1:1 kontinuerlig støtte til at vedligeholde praktiske opgaver i hjemmet.

• Borgeren tilbydes motiverende og strukturerede samtaler med teamet, således der arbejdes målrettet med udvikling ud fra borgerens ressourcer og ønsker i bestillingen. Borger tager imod støtte i forhold til af få afholdt teamsamtalerne.

• Borgerens støttebehov udvikles og afklares i forhold til en eventuel udflytning til mindre indgribende rammer.

• Forberedelse til de forskellige daglige aktiviteter planlægges forud for de enkelte bostøtteaftaler med borgeren, ligesom indsatserne løbende dokumenteres.

Funktioner og forhold beskriver indsatsen i forhold til de fysiske og mentale funktioner, samt sociale og sundhedsmæssige forhold.

• Borgeren kompenseres i varetagelse af medicinhåndtering. Sundhedsfaglig medarbejder dispenserer medicin og personalet udleverer medicin til borger og motiverer til medicinindtagelse, eksempelvis flere gange dagligt.

• Borgeren har behov for omfattende 1:1 støtte, for at kunne indgå i sociale sammenhænge i botilbuddet. Borgeren er ikke selvstændig på kontakt til omverdenen, og har behov for støtte til at regulere indtryk og stimuli. Borgeren modtager 1:1 støtte i form af personale tilstedeværelse i forhold til deltagelse i sociale aktiviteter internt eller eksternt. Borgeren modtager støtte til at forebygge, håndtere og drage læring ift. problemskabende adfærd.

• Borgeren har vanskeligheder med at drage egenomsorg og undlader at opsøge hjælp. Borger har behov for kompenserende støtte og motivation til at varetage egenomsorg.

• Borgeren er ikke stabiliseret i forhold til svær psykiatrisk kormorbiditet, rusmiddelproblematikker og har problemskabende adfærd, og har behov for meget støtte i forhold til at kunne regulere. Borgeren har brug for omfattende støtte 1:1, hvor den voldsomme, intimiderende, krænkende, selvskadende og truende adfærd sker flere gange i døgnet.

• Borgeren har behov for 1:1 støtte i adfærds- og følelsesmæssigregulering. Der arbejdes forebyggende, hvor borgeren støttes ud fra LA2 materialet, og hvor der tages afsæt i indefra-perspektivet. Borgeren har behov for jævnlig støtte til regulering og opståede behov, hvor borgeren støttes i adfærds- og følelsesmæssig regulering ved akut opståede situationer.

• Borger har behov for omfattende støtte til at sikre at udadreagerende adfærd reguleres. Borgeren støttes 1:1 i adfærds- og følelsesmæssig regulering.

• Borgeren har behov for at bo i et botilbud, hvor der er vågne medarbejdere om natten, som alle borgere kan benytte og komme i kontakt med ved behov. Borgeren vil have behov for støtte af medarbejderen om natten på daglig basis.

• Der udarbejdes en daglig koordinering i både 'Hus 1' og 'Hus 2', som tilgodeser den enkeltes aftaler og dermed dagsprogram.

Omgivelser beskriver indsatsen i det tværsektorielle samarbejde med betydning for funktionsevneniveau og mestringevne.

• Borgeren kan have en dom til behandling eller være i risiko for en retslig dom. Her samarbejdes der med retspsykiatrien og kriminalforsorgen omkring indsatsen. Borgeren kan have en koordinationsplan, hvor en kontinuerlig tværsektoriel indsats er aktuel. Borgeren støttes i indsatser i forbindelse med koordinationsplanen.

• Indsatserne varetages af hele personalegruppen i det hus man er tilknyttet. Det vil sige enten 'Hus 1' eller 'Hus 2'. Samarbejdet med borgeren omkring mål og delmål varetages af ét fast team omkring den enkelte borger, hvor der desuden udarbejdes materiale ud fra de kognitive eller strukturerede metoder, indefra-perspektiv og borgerens forudsætninger. Her vejledes og rådgives der af pædagogiske konsulenter og psykologer fra Autismefokus.

 

7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere, social og sundhedsassistenter, omsorgshjælpere, samt et ledelsesteam.

 

8. Nat

Der er 2 vågne medarbejdere om natten.


9. Muligheder for tillægstakst

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.
Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.