Opdateret januar 2023 

 

Afdeling/ydelse

Rindbæk Hus 2
Bækketoften 2C
8722 Hedensted


1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – midlertidigt botilbud
Lov om social service § 108 – længerevarende botilbud

Godkendt af Socialtilsyn Midt.


2. Mål- og aldersgruppe

Rindbæk Hus 2 er et helhedstilbud målrettet voksne med autisme og udviklingshæmning i middel til svær grad, med påvirkning af adfærd. Derudover kan borgerne have komorbiditet i form af ADHD.

• Fælles for målgruppen er et behov for intensiv støtte til alle hverdagens gøremål samt til kompensering, fastholdelse og udvikling af kompetencer.
• Målgruppen er udfordret i forhold til udholdenhed, fleksibilitet, omstillingsparathed og kommunikation.
• Ofte har borgerne på Rindbæk Hus 2 intet eller minimalt verbalt sprog.
• Derudover har nogle borgere ofte adfærdsmæssige vanskeligheder, som påvirker deres hverdag.
• De fleste borgere har pension og er derved afklaret i forhold til beskæftigelse og uddannelse.
• Fælles for målgruppen er, at de har vanskeligt ved at indgå i sociale fællesskaber med øvrige beboere.

Formålet med opholdet på Rindbæk Hus 2 er at sikre en god livskvalitet for den enkelte - med fokus på at udvikle og vedligeholde funktionsniveau, så hverdagen bliver så selvstændig som muligt.
Derudover har nogle borgere behov for at udvikle strategier for at håndtere utryghed og frustration, så fx udadreagerende adfærd kan minimeres.
I forhold til lov om social service § 107 kan formålet være at afklare i forhold til fremtidige tilbud.

Aldersgruppen er fra 18 år.


3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

8 pladser, hvoraf de 2 er AT-Home boliger.

Rindbæk Hus 2 er placeret i udkanten af Hedensted by. Der er gåafstand til indkøb, offentlig transport og grønne områder.
Rindbæk Hus 2 er en afdeling med 6 boliger med direkte udgang til fælleshuset og 2 AT Home boliger.

Fysiske forhold:
Rindbæk Hus 2 består af to rums boliger med egen indgang. Derudover er de 6 af boligerne udstyret med en dør direkte til fællesområdet på afdelingen. Dette er ikke gældende for de 2 AT Home boliger.
I alle boliger er der bad samt mulighed for tekøkken i det omfang det gavner borgeren.
Til alle boliger er der tilhørende terrasse. Nogle har tæt bøgehæk som omkranser terrassen og andre rækværk - alt efter den enkeltes behov.

Fællesarealer:
På Rindbæk Hus 2 er der en fællesstue, som er indrettet efter de behov den aktuelle borgergruppe har. Dette giver borgerne mulighed for socialt samvær - i det omfang de har lyst til det.

Husdyr:
Det er ikke muligt, at have husdyr i Rindbæk Hus 2.

Servicepakke
Der tilbydes følgende servicepakker på Rindbæk Hus 2: Kost, rengøringsartikler til fællesareal, vaskemidler til fælles vaskemaskine samt beboerforsikring.


4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:
”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

På Rindbæk Hus 2 er der fokus på at skabe en genkendelighed i hverdagen, som giver tryghed for borgerne. Den pædagogiske tilgang på Rindbæk Hus 2 tager afsæt i en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Denne understøttes bla. af Low Arousal, som konfliktnedtrappende tilgang. Det betyder, at vi tilpasser vores indsats i forhold til den enkelte borger, så han eller hun kan leve et så selvstændigt liv som muligt - bl.a. ved at øve evnen til at kommunikere, vælge selv og give udtryk for egne ønsker og behov.

På Rindbæk Hus 2 foregår størstedelen af det pædagogiske arbejde som 1:1 støtte i borgernes lejligheder og på fællesarealerne.
Varigheden af 1:1 støtten er dog afhængig af taksten.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:
• Kommunens bestilling
• Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
• Borgerens motivation
• Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område

Der ydes typisk støtte til:
• Kompenserende og støttende rammer ift. autismen - herunder etablering af struktur og forudsigelighed i hverdagen.
• Almindelige dagligdags gøremål (ADL) således der opnås større grad af selvstændighed
• Energiforvaltning
• Aktiviteter som fx ridning og indkøb
• Vedligeholdelse af færdigheder
• Følgeskab til tandlæge/læge
• Medicinhåndtering
• Understøttelse af den enkelte borgers sundhed og trivsel
• Alternativ supplerende kommunikation (ASK)
• At indgå i sociale relationer


5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange
Vi arbejder ud fra følgende definerede, faglige tilgange:

• Ressourceorienteret tilgang
• Anerkendende tilgang

De faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter, kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.
For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

 

6. Takststruktur

På Rindbæk Hus 2 er der mulighed for indskrivning på tre forskellige takstniveauer afhængigt af behovet for støtte.

For alle takstniveauerne er gældende at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:
- Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område,
- Socialstyrelsens kvalitetsmodel, samt
- at Specialområde Autismes takster er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

Valg af takstniveauet afhænger af:
• Graden af og behov for individuel støtte og/ eller guidning til daglig livsførelse
• Sociale sammenhænge som den enkelte kan indgå i. Jo mindre gruppe, jo højere takstniveau.
• Graden af skærmningsbehov for at minimere frustrationer og konfliktskabende adfærd

Takstniveau 1: kr. 3.088 (P/L 2023)
Behov for specialpædagogisk indsats til nogle opgaver og aktiviteter. Borgeren har høj grad af selvhjulpenhed omkring almindelig daglig livsførelse og kan indgå i aktiviteter med andre med støtte i form af verbal guidning.

Behov
• Borgeren kan selv udføre de planlagte aktiviteter.
• Borgeren kan have behov for støtte til egenomsorg i minimalt omfang
• Borgerne kan opsøge hjælp fra personalet og kan udsætte sit behov for støtte
• Borgeren kan indgå i en gruppe med andre borgere.
• Borgeren kan selvstændigt varetage en større del af almindelige daglige funktioner.
• Borgeren kan klare sig i længere tid i egen lejlighed uden personalestøtte.
• Borgeren kan klare uforudsete hændelser
• Borgeren kan klare dagen uden uhensigtsmæssig adfærd.

Indsats
• Borgerne kan via påmindelser opretholde en dagsstruktur
• Borgerne støttes i igangsætning af aktiviteterne
• Borgeren har behov for støtte til koordinering med andre offentlige instanser
• Borgeren har behov for verbal guidning i forbindelse med aktiviteter med andre.
• Borgerne begynder at anvende nye strategier – ofte vil der være brug for løbende justeringer

Takstniveau 2: kr. 3.692 (P/L 2023)
Behov for en vis mængde specialpædagogisk indsats til de fleste opgaver og aktiviteter. Behov for en vis mængde støtte og vejledning, guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse. Behov for en vis grad af støtte i forbindelse med aktiviteter med andre.

Behov
• Borgeren kan selv udføre aktiviteterne i dagligdagen
• Borgeren kan have behov for støtte til egenomsorg i mindre omfang
• Borgeren kan opsøge hjælp fra personale og kan udsætte sit behov for støtte i korte tid.
• Borgeren har behov for støtte til aktiviteter med andre
• Borgeren har behov for støtte, vejledning og guidning til ADL.
• Borgeren kan i forbindelse med aktiviteterne klare sig i længere tid i egen lejlighed uden personalestøtte.
• Borgeren har brug for minimal støtte i forhold til kontakt til omverdenen
• Borgeren har behov for minimal støtte til håndtering af følelsesmæssige udsving
• Borgeren har behov for støtte til energiforvaltning
• Borgeren har behov for støtte til kommunikation

Indsats
• Borgerne har behov for støtte til igangsætning samt efterfølgende afslutning af aktiviteter i dagligdagen.
• Borgeren har behov for, at personalet planlægger aktiviteterne i detaljer.
• Borgeren har behov for støtte til koordinering med andre offentlige instanser.
• Borgeren har behov for støtte og guidning til at indgå i sociale aktiviteter med andre.
• Borgeren har behov for støtte og guidning til vedligeholdelse af kommunikative kompetencer.

Takstniveau 3: kr. 4.299 (P/L 2023)
Behov for betydelig specialpædagogisk indsats til mange af de daglige opgaver og aktiviteter. Betydelig hjælp, vejledning, guidning og tæt støtte ved aktiviteter med andre.

Behov
• Borgeren har behov for tæt støtte ved aktiviteter både alene og med andre
• Borgeren kan have behov for støtte til egenomsorg.
• Borgeren kan opsøge hjælp fra personale, men kan ikke udsætte sit behov for støtte.
• Borgeren har behov for støtte til ADL
• Borgeren kan være alene uden personale i kortere perioder, uden uhensigtsmæssig adfærd.
• Borgeren har behov for støtte til energiforvaltning
• Borgeren har behov for støtte til kommunikation

Indsats
• Borgeren har behov for at personalet planlægger aktiviteterne i detaljer.
• Borgeren har behov for støtte i udførelsen af alle delprocesser. Herunder start, udførsel samt afslutning af aktiviteterne.
• Borgren kan have behov for kompensering i forhold til ADL opgaver
• Borgeren har behov for støtte til udvikling og vedligeholdelse af kommunikation
• Borgeren har behov for tæt støtte i sociale aktiviteter for at undgå uhensigtsmæssig adfærd.

Takstniveau 4: kr. 4.906 (P/L 2023)
Behov for betydelig specialpædagogisk indsats og tæt støtte til en stor del af de daglige alene opgaver og aktiviteter. Betydelig hjælp, vejledning, guidning og tæt støtte ved aktiviteter med andre.

Behov
• Borgeren har behov for tæt støtte ved aktiviteter både alene og med andre
• Borgeren har vanskeligheder med at drage egenomsorg og undlader at opsøge hjælp.
• Borgeren kan opsøge hjælp fra personale, men kan ikke udsætte sit behov for støtte.
• Borgeren har behov for støtte til ADL
• Borgen kan have vanskelig ved at mestre social samspil med andre og i situationsbestemte sammenhænge i samfundet.
• Borgeren kan være alene uden personale i kortere perioder, uden uhensigtsmæssig adfærd.
• Borgeren har behov for støtte til energiforvaltning
• Borgeren har behov for støtte til kommunikation

Indsats
• Borgeren har behov for, at personalet planlægger aktiviteterne i detaljer.
• Borgeren har behov for betydelig pædagogisk støtte i forhold til mestring af eget liv, herunder egenomsorg og socialt samspil.
• Borgeren har behov for støtte i udførelsen af alle delprocesser -herunder start, udførsel, samt afslutning af aktiviteterne.
• Borgren kan have behov for kompensering i forhold til ADL opgaver.
• Borgeren har behov for støtte til udvikling og vedligeholdelse af kommunikation.
• Borgeren har behov for tæt støtte i sociale aktiviteter for at undgå uhensigtsmæssig adfærd.


Takstniveau 5: kr. 5.513 (P/L 2023)
Behov for omfattende specialpædagogisk indsats til de fleste daglige opgaver og aktiviteter. Omfattende hjælp, vejledning, guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med andre. Behov for delvis skærmning. Borgere der ikke kan regulere sig selv.

Behov
• Borgeren har behov for tæt støtte ved aktiviteter både alene og med andre.
• Borgeren har vanskeligheder med at drage egenomsorg og undlader at opsøge hjælp.
• Borgeren kan opsøge hjælp fra personale, men kan ikke udsætte sit behov for støtte.
• Borgeren har behov for støtte til ADL.
• Borgen kan have vanskelig ved at mestre social samspil med andre og i situationsbestemte sammenhænge i samfundet.
• Borgeren har behov for omfattende støtte ift. truende, krænkende og selvskadende adfærd.
• Borgeren kan være alene uden personale i kortere perioder, uden uhensigtsmæssig adfærd.
• Borgeren har behov for støtte til energiforvaltning.
• Borgeren har behov for støtte til kommunikation.

Indsats
• Borgeren har behov for, at personalet planlægger aktiviteterne i detaljer.
• Borgeren har behov for betydelig pædagogisk støtte i forhold til mestring af eget liv, herunder egenomsorg og socialt samspil.
• Borgeren støttes i adfærds- og følelsesmæssig regulering.
• Borgeren har behov for støtte i udførelsen af alle delprocesser -herunder start, udførsel, samt afslutning af aktiviteterne.
• Borgeren kan have behov for kompensering i forhold til ADL opgaver.
• Borgeren har behov for støtte til udvikling og vedligeholdelse af kommunikation.
• Borgeren har behov for tæt støtte i sociale aktiviteter for at undgå uhensigtsmæssig adfærd.


Da Rindbæk Hus 2 er et helhedstilbud, vil det være muligt at benytte ekstern beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud.


7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælper samt et lederteam.


8. Nattevagt

Der er vågen nattevagt på Rindbæk Hus 2.


9. Muligheder for tilkøb

Ved særlig risikoadfærd med afledt behov for 2 medarbejdere omkring borgeren i opgaveløsningen, kan dette være omfattet af en særtakst.

Derudover er der for borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.
Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.