Opdateret januar 2023

 

Afdeling/ydelse

Gødvad Boligerne

Stavangervej 13 N
8600 Silkeborg

 

1. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – midlertidigt ophold.
Lov om social service § 108 – Længerevarende ophold.

Godkendt af Socialtilsyn Nord.


2. Mål- og aldersgruppe

Gødvad Boligerne er et tilbud med selvstændige boliger til voksne med autisme som hovedsageligt er normaltbegavede. Derudover har borgerne komorbiditeter.

Gødvad Boligerne består af 10 AT Home-boliger, som er et bo-koncept, der er udviklet til borgere, som skønnes at have gavn af de fysiske rammer AT Home-boligerne tilbyder i form af selvstændige boliger (læs mere om konceptet her).

• Fælles for målgruppen er, at borgerne har vanskeligt ved at etablere og fastholde en stabil hverdag, og at de er udfordret af en eller flere komorbiditeter
• Komorbiditerne kan være i form af selvskadende adfærd, misbrug, ADHD, ADD, OCD, bipolar eller andre angstlidelser.
• Borgerne har en vis grad af selvstændighed i forhold til, at kunne opholde sig i selvstændig bolig.

Formålet med indskrivningen er, at der på sigt kan ske udflytning til mindre indgribende tilbud. Derudover kan der ske udredning af fremtidig boform.
Ydermere kan formålet være, at borgerne kan modtage støtte til at fastholde allerede indlærte kompetencer.


Aldersgruppen er 18-65 år.

 

3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

10 døgnpladser

Gødvad boligerne ligger i et smukt, skønt og roligt naturområde uden for Silkeborg. Der er let adgang til Silkeborg by med offentlig transport.

Gødvad Boligerne ligger på samme matrikel som 2 andre tilbud i Specialområde Autisme. Gødvad Botilbud og Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse.

Fysiske forhold:
Gødvad boligerne består af 9 torumsboliger, samt én et-rumsbolig. Alle med eget køkken og stue i et, samt bad og toilet. De 9 torumsboliger har desuden selvstændigt soveværelse. Hver bolig har en lille indhegnet terrasse.

Husdyr
Der er mulighed for at have husdyr.
Inden anskaffelsen skal en husdyrskontrakt indgås med tilbuddet. Hvis borgeren har anskaffet sig et kæledyr inden indflytning udarbejdes kontakten inden indflytning.

Fællesareal
Der er mulighed for at benytte et fællesareal i en tilstødende bygning på fastsatte tidspunkter. Bl.a. i forbindelse med fællesspisning hver aften, ugentlig spilaften, ugentlig tv-hyggeaften samt eftermiddagshygge i weekenderne. Derudover kan der være diverse arrangementer såsom sommerfest, Sankt Hans, mandetur og pigehygge, som går på tværs af de to botilbud på matriklen.

Servicepakker
Vi tilbyder følgende servicepakker: Kost, og beboerforsikring.

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:
”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”


Gødvad boligerne er både et midlertidigt og længerevarende botilbud med fokus på at udvikle og afklare borgerens ressourcer og færdigheder i forhold til at bo så selvstændigt som muligt og indgå i sociale sammenhænge. Derudover er der, for nogle borgere fokus på at fastholde allerede indlærte kompetencer. Støtten foregår i egen bolig, samt på fælles arealerne i geografisk nærmiljø.


Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:
• Kommunens bestilling
• Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
• Borgerens motivation
• Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Der ydes typisk ydes støtte til:
• ADL: egenomsorg og alm. sundhedstilstand
• Medicin
• Indkøb, samt andre praktiske opgaver i eget hjem fx støtte til madlavning
• Vedligeholdelse og udvikling af daglige, samt motoriske færdigheder
• Træning og vedligeholdelse af praktiske, sociale og sansemæssige færdigheder
• Træning af socialt adfærd
• Personligheds- og følelsesmæssig udvikling
• At bryde isolationen og/eller anden reduktion af komorbiditet
• Døgnrytme: strukturering af rammer og miljø
• Personalet påtager sig en koordinerende funktion i forhold til samarbejdet med det professionelle netværk, bl.a. psykiatri, Jobcenter, misbrugscenter m.fl.
• Ugesamtaler
• At deltage i sociale arrangementer/fritidsinteresser i nærmiljøet, samt i fællesskabet med øvrige borgere i GB og/eller GBT
• Beskæftigelse
• Vedligeholdelse af netværk
• Følgeskab til ordinære læge- og tandlægebesøg
• Øvrige samarbejdspartnere

 

5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

• Empowerment tilgang
• Ressourceorienteret tilgang
• Anerkendende tilgang
• Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning ift. fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.

For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

6. Takststruktur

For alle takstniveauerne i Gødvad Boligerne er det gældende at indsatsen leveres i forhold til kriterierne i:
- Den Danske Kvalitetsmodel,
- Det sociale tilsyn, samt
- at Specialområde Autismes takster, er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Det betyder at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.


Takstniveau 1: kr. 1.383 (P/L 2023)

Behov
• Borgeren kan selvstændigt varetage hovedparten af almindelige daglige funktioner (ADL).
• Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning – borgeren benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten.
• Borgeren er stabiliseret i forhold til kormorbide lidelser.
• Borgeren har grundlæggende sociale kompetencer.
• Borgeren har et stabilt funktionsniveau i kompenserende rammer.
• Borgeren kan selvstændig vedligeholde/opretholde netværk.
• Borgeren kan selvstændigt deltage i planlagte fælles aktiviteter.
• Borgeren er deltagende i beskæftigelse.
• Borgeren skal være selvtransporterende til læge, tandlæge, beskæftigelse eller planlagte aktiviteter, så som indkøb af dagligvarer.
• Borgerens støttebehov afklares i forhold til udflytning til mindre indgribende rammer.

Indsats
• Påmindelser/prompts, så borgeren selvstændigt kan varetage almindelige daglige funktioner (ADL) og opretholde en stabil døgnstruktur.
• Nattevagt alle ugens dage, uden regelmæssig brug.
• Ugesamtaler hvor den kompenserende ramme sikres og tilpasses ved behov.
• Mulighed for fælles aktiviteter og spisning.
• Indskrevet på et beskæftigelsestilbud.
• Borgerens støttebehov afklares i forhold til udflytning til mindre indgribende rammer.

Takstniveau 2: kr. 2.033 (P/L 2023)

Behov
• Borgeren har i nogen grad brug for støtte til almindelige daglige funktioner (ADL).
• Borgeren formår ikke kontinuerligt at drage egenomsorg og skal have støtte til at opsøge hjælp.
• Borgeren har brug for lidt støtte til personligheds- og følelsesmæssig udvikling.
• Borgeren varetager selvstændigt vedligeholdelse og udvikling af fysiske færdigheder.
• Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning.
• Borgeren kan have udsving i forhold til kormorbide lidelser.
- Borgeren har begyndende tendens til at isolere sig.
- Borgeren kan have lettere selvskadende adfærd, selvmordstanker.
- Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der ikke kræver behandlende indsats.
• Borgeren har brug for støtte til træning af social adfærd.
• Borgeren har brug for støtte til at opretholde et stabilt funktionsniveau i kompenserende rammer.
• Borgeren har brug for støtte til at vedligeholde/opretholde til personlige netværk.
• Borgeren har brug for mindre støtte ved deltagelse i planlagte fælles aktiviteter.
• Borgeren har brug for støtte til beskæftigelse.
• Borgeren er selvtransporterende til læge, tandlæge, beskæftigelse eller planlagte aktiviteter, så som indkøb af dagligvarer.

Indsats
• Støtte til igangsætning og afslutning af en aktivitet ifm. almindelige daglige funktioner (ADL)
• Påmindelser/prompts, så borgeren opretholder en døgnstruktur, med få udsving.
• Trivsel samtaler eller anden indsats der understøtter borgerens personligheds og følelsesmæssige udvikling.
• Nattevagt alle ugens dage.
• Ugesamtaler hvor den kompenserende ramme sikres og hvor der løbende er fokus på behov ifm. udsving i borgernes kormorbide lidelser.
• Personalet påtager sig i mindre grad en koordinerende funktion i forhold til samarbejdet med det professionelle netværk, bl.a. psykiatri, misbrugscenter m.fl.
• Støtte ved deltagelse i fælles aktiviteter og spisning.
• Støtte (opkald/mails mm.) til at vedligeholdelse/opretholde kontakt personlige netværk.
• Påmindelser/prompts, så borgeren kontinuerligt kommer afsted på indskrevet beskæftigelsestilbud.
• Borgeren har behov for at personalet følger op på aktiviteten med prompts i det omfang det er nødvendigt.

Takstniveau 3: kr. 2.668 (P/L 2023)

Behov
• Borgeren har vanskeligheder med flertallet af almindelige daglige funktioner (ADL).
• Borgeren formår ikke at drage egenomsorg og undlader at opsøge hjælp.
• Borgeren som på trods af stort støttebehov har svært ved at modtage hjælp, som kræver en ekstraordinær indsats.
• Borgeren har brug for massiv støtte til personligheds- og følelsesmæssig udvikling.
• Borgeren har massiv behov for at bo i et botilbud med døgndækning.
• Borgeren har udsving i forhold til kormorbide lidelser.
- Borgeren har tendens til at isolere sig.
- Borgeren kan have misbrugsrelateret adfærd.
- Borgeren kan have selvskadende adfærd, selvmordstanker og evt. forsøg på selvmord.
- Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der kræver behandlende indsats.
• Borgeren har brug for massiv støtte til træning af social adfærd.
• Borgeren har brug for massiv støtte til at opretholde et stabilt funktionsniveau i kompenserende rammer.
• Borgeren har massivt brug for støtte til at vedligeholde/opretholde til personlige netværk.
• Borgeren har brug for massiv støtte ved deltagelse i planlagte fælles aktiviteter – dog ofte formår borgeren ikke at være deltagende.
• Borgeren har brug for massiv støtte til træning fysiske og sansemæssige færdigheder.
• Borgeren har brug for massiv støtte til beskæftigelse.
• Borgeren skal ledsages fx til læge, tandlæge, beskæftigelse eller planlagte aktiviteter, så som indkøb af dagligvarer.

Indsats
• Omfattende støtte til igangsætning og afslutning af en aktivitet ifm. almindelige daglige funktioner (ADL)
• Borgeren har behov for støtte og hjælp til at få koordineret hverdagen via påmindelser/prompts, så borgeren opretholder en døgnstruktur.
• Borgeren har behov for betydelig pædagogisk støtte i forhold til mestring af eget liv.
• Trivsel samtaler eller anden indsats der understøtter borgerens personligheds og følelsesmæssige udvikling.
• Støtte/påmindelse/fysisk guidning til brug af kuglevest, dyne eller andre sansemæssige hjælpemidler.
• Ledsagelse under fx gåtur, træning i motionscenter mm.
• Nattevagt alle ugens dage.
• Ugesamtaler hvor den kompenserende ramme sikres og hvor der løbende er fokus på behov ifm. udsving i borgernes kormorbide lidelser.
• Personalet påtager sig en koordinerende funktion i forhold til samarbejdet med det professionelle netværk, bl.a. psykiatri, misbrugscenter m.fl.
• Støtte ved deltagelse i fælles aktiviteter og spisning.
• Støtte (opkald/mails mm.) til at vedligeholde/oprette kontakt et netværk.
• Påmindelser/prompts, så borgeren kontinuerligt kommer afsted på indskrevet beskæftigelsestilbud.
• Borgeren har behov for at personalet følger op på aktiviteten med prompts i det omfang det er nødvendigt.

Taksten er eksklusiv dagtilbud
Såfremt der ikke er dagtilbud/beskæftigelse/uddannelse, kan der komme tillæg til taksten, idet taksten på dette tilbud er under forudsætning af aktivitet i dagtimerne.


7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen består af pædagoger, ergoterapeuter, sosu-assistenter samt et ledelsesteam.

8. Nattevagt

Der er en sovende nattevagt, som deles med Gødvad Botilbud som ligger på samme matrikel.

 

9. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.


Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.