Opdateret januar 2023


Afdeling/ydelse

Gødvad beskæftigelse og uddannelse
Stavangervej 13 A,
8600 Silkeborg.

Tlf. 40244070


1. Lovgrundlag

Lov om social service § 103 – Beskyttet beskæftigelse.
Lov om social service § 104 – Aktivitets- og samværstilbud.

Godkendt af Socialtilsyn Nord.


2. Mål- og aldersgruppe

(gradning af tillægsdiagnoser (let, moderat, svær)


Gødvad Beskæftigelse og Uddannelsestilbud, er et beskæftigelsestilbud til voksne med autisme, som kan have normal begavelse, let til moderat udviklingshæmning og evt. andre udfordringer og/eller diagnoser i form af komorbiditet.

Borgerne har typisk et funktionsniveau der gør, at de med støtte kan indgå i et beskæftigelsestilbud sammen med andre. Enkelte borgere har eget lokale.

Matchning foregår ved, at sagsbehandler henvender sig til Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse med henblik på at få matchet borgeren. Der afholdes indledende matchningssamtale med borgeren for at vurdere, hvorvidt borgeren matcher tilbuddet.

Aldersgruppen er fra 18 – 100 år.


3. Antal pladser

20 pladser

 

4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme er kerneopgaven defineret således:
”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:
• Kommunes bestilling
• Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
• Borgerens motivation
• Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Ved en indskrivning i Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse har borgeren mulighed for at deltage i følgende:

Selvindsigt og autismeforståelse
Borgeren har mulighed for at:
• Opnå indsigt i egne værdier, ressourcer, kompetencer og udfordringer
• Udvikle redskaber og strategier til håndtering af hverdagen - herunder energiforvaltning
• Blive motiveret og støttet i fastholdelse af de opnåede færdigheder

Selvstændig livsførelse
Borgeren har mulighed for at:
• Få afdækket sine kompetencer og graden af selvstændig livsførelse
• Blive opkvalificeret i forhold til daglig praktisk livsførelse og rollen som samfundsborger
• Blive støttet i udviklingen af kompetencer og konkrete redskaber til en højere grad af selvstændig livsførelse

Sundhedsfremme
Borgeren har mulighed for at:
• Få viden om mental og fysisk sundhed
• Blive introduceret til sundhedsfremmende tiltag
• Blive motiveret og støttet til fastholdelse af sund fysisk og mental livsførelse

Motivation og udvikling
Borgeren har mulighed for at:
• Blive motiveret til fremmøde og fastholdelse i tilbuddet igennem afklaring af borgerens motivationsfaktorer
• Blive motiveret til deltagelse i aktiviteter i tilbuddet for på den måde at blive inspireret og kunne se nye muligheder
• Få fokus på egne udviklingsmuligheder med henblik på senere afklaring af uddannelse og beskæftigelse

Udover ovenstående tilbydes der med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov:
• Motion og bevægelse
• Trivsels- og udviklingssamtaler samt praktiksamtaler
• Aktivitet og samværstilbud
• Viden om medborgerskab og medindflydelse
• Træ
• Kreativ
• Kantine
• Rengørings- og serviceopgaver
• Pedel og udeliv
• Samle- og sorteringsopgaver
• Interne og eksterne praktikker


5. Faglig tilgang og metode Faglige tilgange

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange:

• Empowerment tilgang
• Ressourceorienteret tilgang
• Anerkendende tilgang
• Relationel tilgang

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus. For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

 

6. Takststruktur

Specialområde Autismes takster er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Dette betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne. Som udgangspunkt indeholder taksterne en basispakke med dertilhørende indsatser.

Basispakke:
• Matchningsarbejde forud for indskrivning
• Tilbud om statusmøder efter kommunens ønsker inden for en ramme af 3 måneder til 2 år
• Udarbejdelse af beskæftigelsesplan. Denne fremsendes forud for statusmøder
• Tilbuddet har mulighed for at gøre brug af ekstern konsulentbistand fra psykologer, seksualvejleder og pædagogiske konsulenter
• Tilbud vedr. adgang til motionsrum
• Tilbud vedr. tilkøb af frokost
• Tilbud om "Go start", hvor alle borgere mødes og forberedes til dagen
• Pædagogisk indsats jævnfør kriterierne i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
• SMART'e delmål ud fra bestillingen
• Socialfagligt- og beskæftigelsesrettet arbejde ud fra bestillingen


Takstniveau 1: kr. 316 (P/L 2023)

Borgerens forudsætninger:
• Borgeren er stabiliseret i forhold til komorbide lidelser
• Borgeren har grundlæggende sociale kompetencer
• Borgeren har et stabilt funktionsniveau i kompenserende rammer
• Borgeren kan selvstændigt deltage i planlagte ture ud af huset
• Borger har behov for begrænset fremmøde i GBU
• Borger kan indgå i gruppesammenhæng
• Borger kan initiere til handling og selvstændigt udføre indsatser
• Borger har behov for et trygt og forudsigeligt miljø

Indsats:
• Mulighed for 1 indsatsmål i bestillingen
• 1 månedlig opfølgende samtale
• Kontakt til praktiksted
• Støtte til at skabe forståelse, modtage mellemregninger og perspektiver ift. kommunikation med samarbejdspartnere
• Individuelt tilrettelagt ugeskema eller dagsprogram
• Påmindelse og prompt i begrænset omfang i løbet af arbejdsdagen
• Tilbud om sociale aktiviteter i en gruppe


Takstniveau 2: kr. 445 (P/L 2023)


Borgerens forudsætninger:
• Borger kan have behov for begrænset fremmøde i GBU
• Borger kan have behov for støttesystemer, der fremmer at borger kan indgå i gruppesammenhæng
• Borger kan have behov for at få afklaret færdigheder, kompetencer og begrænsninger
• Borger kan i forudsigelige rammer selvstændigt udføre indsatser
• Borger har i et begrænset omfang behov for støtte til planlægning og organisering
• Borger har behov for støtte til initiering og overblik vedr. igangsætning af nyt
• Borger kan have komorbiditet/kronisk lidelse og er stabiliseret hertil
• Borger kan med let støtte deltage i ture ud af huset
• Borger kan have behov for et trygt og forudsigeligt miljø

Indsats:
• 1-3 mindre påmindelser som gør, at borgeren selvstændigt kan møde til gruppeaktiviteter
• Mulighed for 1-2 indsatsmål i bestillingen
• Kontakt til praktiksted
• Følgeskab og deltagelse i møder med samarbejdspartnere
• Støtte til at skabe forståelse, modtage mellemregninger og perspektiver ift. kommunikation med samarbejdspartnere
• Individuelt tilrettelagt ugeskema eller dagsprogram
• Støtte via lette prompts til at opretholde dagsstruktur
• Støtte og guidning ift. problemløsning af uforudsete udfordringer
• Borger kan indgå i et samarbejde omkring at få skabt overblik, rutiner og forudsigelighed ved nye tiltag
• Borger kan modtage samtaler om trivsel og udvikling månedligt
• Tilbud om deltagelse i interne værksteder, således beskæftigelsen er meningsgivende for borgeren
• Tilbud om deltagelse i interne, sociale aktiviteter med trivsels- og udviklingsfremmende fokus
• Borger støttes i socialt sammenspil - fx igennem dialog og samtaler tilbydes perspektiver, mellemregninger og handlestrategier
• Individuelt tilrettelagt struktur inden for en kontekst af mindre borgergrupper
• Støtte til igangsætning af aktivitet i motionsrum
• Udarbejdelse af motivationsafdækning
• Motivationsindsats i henhold til bestillingens sigte

 

Takstniveau 3 kr. 512 pr. dag (P/L 2023)

Borgerens forudsætninger:
• Borgeren formår ikke selvstændigt at indgå i sociale sammenhænge
• Borgeren har støttebehov og behov for kompenserende rammer ift. funktionsniveauet
• Borgeren kan med støtte deltage i planlagte ture ud af huset
• Kan deltage i enkelte sammenhænge i grupper
• Borgeren kan i begrænset omfang have behov for skærmede rammer eller have behov for enkeltmandsrum
• Borger kan have komorbiditet/kronisk lidelse

Indsats:
• 2-4 mindre påmindelser som gør, at borgeren selvstændigt kan møde til gruppe aktiviteter
• Mulighed for 1-3 indsatsmål i bestillingen
• Kontakt til praktiksted
• Følgeskab og deltagelse i møder med samarbejdspartnere
• Støtte til at skabe forståelse, modtage mellemregninger og perspektiver ift. kommunikation med samarbejdspartnere
• Individuelt tilrettelagt ugeskema eller dagsprogram
• Støtte til lette prompts til at opretholde dagsstruktur
• Støtte og guidning ift. uforudsete udfordringer
• Borger kan indgå i et samarbejde omkring at skabe overblik, rutiner og forudsigelighed ved nye tiltag
• Borger kan modtage samtaler om trivsel og udvikling ugentligt
• Tilbud om deltagelse i interne værkssteder, således beskæftigelsen er meningsgivende for borgeren
• Tilbud om at deltagelse i interne, sociale aktiviteter med trivsels- og udviklingsfokus
• Borger støttes i et vist omfang i socialt sammenspil fx igennem dialog og samtaler tilbydes perspektiver, mellemregninger og handlestrategier
• Individuelt tilrettelagt struktur inden for en kontekst af mindre borgergrupper
• Støtte til igangsætning af aktivitet i motionsrum
• Udarbejdelse af motivations afdækning
• Motivationsindsats i henhold til bestillings sigte


Takstniveau 4: kr. 829 (P/L 2023)


Borgerens forudsætninger:
• Borger kan have behov for støttesystemer og tilstedeværelse af personalet, der fremmer at borgeren kan indgå i gruppesammenhæng
• Borger kan have behov for et skærmet tilbud med få personaler
• Borger kan have behov for at få afklaret færdigheder, kompetencer og begrænsninger
• Borger kan i forudsigelige rammer som udgangspunkt udføre indsatser selvstændigt, men kan have behov for personalestøtte undervejs
• Borger kan være alene i kortere perioder uden personalets tilstedeværelse
• Borger har behov for støtte til planlægning og organisering
• Borger har behov for støtte til initiering og overblik vedr. igangsætning af nyt og kendt
• Borger kan have behov for et trygt og forudsigeligt miljø
• Borger kan have behov for kontinuerlige trivsels-/udviklingssamtaler
• Borger kan med støtte deltage i ture ud af huset
• Borger kan have behov for støtte til komorbide tilstande
• Borgeren formår ikke kontinuerligt at drage egenomsorg og skal have støtte til at opsøge hjælp
• Borgeren har meget lidt selvindsigt i egen personligheds og følelsesmæssige udvikling
• Borgeren formår ikke selvstændigt at indgå i sociale sammenhænge

Indsats:
• Mulighed for 3-4 indsatsmål i bestillingen
• Mulighed for ekstern praktik
• Kontakt til praktiksted
• Følgeskab og deltagelse i møder med samarbejdspartnere
• Støtte til at skabe forståelse, modtage mellemregninger og perspektiver ift. kommunikation med samarbejdspartnere
• Individuelt tilrettelagt ugeskema eller dagsprogram
• Støtte via prompts til at opretholde dagsstruktur og gennemførsel af aktiviteter
• Daglig støtte og guidning ift. problemløsning af uforudsete udfordringer
• Borger kan indgå i et samarbejde omkring at få skabt overblik, rutiner og forudsigelighed ved nye tiltag
• Borger kan modtage samtaler om trivsel og udvikling hver anden uge
• Kendt personalegruppe af max 5 medarbejdere
• Udarbejdelse af færdighedsvurdering
• Udarbejdelse af motivationsafdækning
• Tilbud om deltagelse i selvforståelsesundervisning
• Tilbud om deltagelse i organiseret sundhedsforløb med medarbejdertilstedeværelse
• Mulighed for støtte til beskæftigelses- og trivselsrettede aktiviteter ud af huset
• Tilbud om trivsels- og samværsaktiviteter med medarbejdertilstedeværelse
• Borger støttes i socialt sammenspil - fx igennem dialog og samtaler tilbydes perspektiver, mellemregninger og handlestrategier
• Støtte til at udvikle sociale kompetencer og etablering af netværk i en beskæftigelsesrettet kontekst
• Støtte ift. individuelle behov vedr. komorbiditet og kroniske lidelser

 

7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af henholdsvis pædagoger, værkstedsmedarbejdere, pedeller, et lederteam.

 

8. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle indsatser. Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Der er desuden mulighed for tilkøb af:
• Støtte til transport
• 1:1-normering
• Indsatser omkring komplekse komorbide tilstande