I Specialområde Autismes beskæftigelses- & uddannelsestilbud tilbyder vi ydelser efter Servicelovens §§ 103 og 104. Herudover tilbyder vi delelementer til ressourceafklaringsforløb og støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vi tilbyder også delelementer til særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 

Målgruppen er voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser og eventuel komorbiditet. Aldersgruppen er som udgangspunkt fra 18 år, men unge under 18 år kan indgå efter en individuel vurdering og efter en godkendelse af Socialtilsyn Midt.

Vores afdelinger for Beskæftigelse & Uddannelse ligger i Tørring, Hinnerup, Gødvad og Randers.

Målrettet indsats og udvikling

I samarbejde og dialog med borgeren, finder medarbejderne frem til, hvad der skal til for at vedkommende oplever god trivsel.

Medarbejderne samarbejder med borgeren om udvikling i et individuelt, tilrettelagt forløb med udgangspunkt i den handleplan, som borgeren har udarbejdet med kommunens sagsbehandler og jobkonsulent. 

Se afdelingernes takster.

I Specialområde Autisme tilbyder vi en række delelementer inden for:

  • Uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Selvforståelse
  • Selvstændig livsførelse
  • Sundhedsfremme
  • Motivation og udvikling
  • Sociale tilbud

Mere info

Læs uddybende om de enkelte delelementer, som vi udbyder i Specialområde Autisme.