Resultatdokumentation skal understøtte vores bestræbelser om at komme i mål med vores kerneopgave: at skabe de bedste rammer for trivsel, udvikling og forandring for voksne mennesker med autisme.

I Specialområde Autisme stræber vi konstant efter at iværksætte den mest virkningsfulde indsats overfor den enkelte borger.

Derfor indfører vi fremover - fra september 2015 og fortsat i hele 2016 - resultatdokumentation i alle specialområdets afdelinger. Resultatdokumentation skal som redskab understøtte at vores pædagogiske indsats hele tiden er målrettet og fokuseret. 

Klare mål og resultater

Resultatdokumentationen skal synliggøre, hvorvidt vi når de mål, som vi opstiller i fællesskab med borgeren. Den skal hjælpe os til at dokumentere borgerens udvikling og resultaterne af vores faglige indsats.

Denne dokumentation kan bruges som afsæt for faglig læring og kvalitetsudvikling både i forhold til indsatsen overfor den enkelte borger, men også i forhold til udviklingen i den enkelte afdeling og det samlede specialområde.

Udviklingsprofil og målopnåelsesskala

Vi ønsker ved hjælp af resultatdokumentation på en ny måde at kunne måle om og i hvor høj grad vores pædagogiske indsats gør en forskel for den enkelte borger.

Ved at systematisere resultatdokumentationen vil det blive tydeligere, hvilke resultater vi når frem til.


Resultatdokumentationen vil fremover basere sig på to redskaber:

  • Udviklingsprofil – er inspireret af Voksenudredningsmetoden (VUM). Profilen følger de overordnede tematikker i VUM for at sikre et helhedsorienteret syn på borgeren. Opgaven i udviklingsprofilen er at beskrive og vurdere borgerens funktionsniveau ud fra hvert tema på en skala fra 0 (ingen begrænsninger) til 4 (total begrænset). Første gang vi anvender udviklingsprofilen er ved en borgers indskrivning. Vi gentager udredningen hver gang, der er status. Forskellen mellem disse udredninger afspejler borgerens udvikling og indikerer, hvilken forskel den pædagogiske indsats har gjort for borgeren.

  • Målopnåelsesskala – anvendes til at vurdere i hvor høj grad vi opnår de delmål, som vi opstiller for den enkelte borger. Når vi opstiller et mål, fastlægger vi selv hvilken tilstand, der afspejler, at målet er opnået. Målets omfang og sværhedsgrad defineres således altid individuelt, så det passer ind i indsatsen for den enkelte borger.

Mere information

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Johanne Svane. Du kan sende en mail eller ringe på telefonummer 2361 7524.