Opdateret januar 2024

 

Afdeling/ydelse

Toruplund
Rugmarken 1
8722 Hedensted


1. Lovgrundlag

Almen ældre- handicapbolig jf. Lov om almene boliger § 105 stk. 2 med støtte efter Lov om social service § 85.

Godkendt af Socialtilsyn Midt.


2. Mål- og aldersgruppe

Toruplund er et helhedstilbud målrettet voksne med autisme og let til svær grad af udviklingshæmning samt væsentlig påvirkning af adfærd. Derudover kan borgerne have komorbiditet i form af angst, OCD og ADHD.
• Fælles for målgruppen er et behov for individuelt tilrettelagt støtte til alle hverdagens gøremål, samt til kompensering, fastholdelse og udvikling af kompetencer.
• Målgruppen kan være udfordret på krav om udholdenhed, fleksibilitet, omstillingsparathed og kommunikation.
• Derudover har borgerne ofte adfærdsmæssige vanskeligheder som påvirker deres hverdag.
• Borgerne har behov for støtte til struktur og guidning i forhold til udførslen af aktiviteter.
• Borgerne har ofte svært ved at aktivere sig selv.
• Borgerne på Toruplund kan i et vist omfang indgå i sociale sammenhænge, og de efterspørger socialt samvær med ligestillede.

Formålet med opholdet på Toruplund er at sikre en god livskvalitet for den enkelte - med fokus på at udvikle og vedligeholde borgerens funktionsniveau, så hverdagen bliver så selvstændig som muligt.
Derudover har nogle borgere behov for at udvikle strategier for at håndtere utryghed og frustration, så fx udadreagerende adfærd kan minimeres.

Aldersgruppen er fra 18 år.


3. Antal pladser, fysiske forhold og servicepakker

9 pladser

Toruplund er placeret i udkanten af Hedensted by. Der er gåafstand til indkøb, offentlig transport samt grønne områder.

Fysiske forhold:
Toruplund består af to-rumsboliger med soveværelse, stue/tekøkken og stort badeværelse med plads til vaskemaskine og tørretumbler. Alle lejligheder har egen udgang til lille terrasse. Indgang til lejligheden er via fællesarealet.

Fællesarealer:
I fællesarealet er der stort fællesrum med køkken og TV stue, som er indrettet efter de behov den aktuelle borgergruppe har.
Udendørs er der fælles trampolin og gynger.

Husdyr
På Toruplund er der mulighed for at have mindre husdyr som fx kat. Inden anskaffelsen vil der blive udarbejdet en husdyrskontrakt.

Servicepakke
Der tilbydes følgende servicepakker på Toruplund: Kost, rengøringsartikler til fællesareal, vaskemiddel til fællesvaskemaskine, TV-pakke til fælles-TV samt beboerforsikring.


4. Kerneydelse

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således:
”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

På Toruplund er der fokus på at skabe genkendelighed i hverdagen, som giver tryghed for borgeren. Toruplunds pædagogiske tilgang er anerkendende og ressourcefokuseret. Målet er, at borgeren opnår øget selvstændighed og indflydelse på eget liv, selvom de fortsat har markant behov for støtte. Personalet anerkender selv de meget små udviklingsskridt hos den enkelte, ligesom der er fokus på reducering af stress og på en respektfuld konflikthåndtering.

På Toruplund foregår en stor del af det pædagogiske arbejde som 1:1 støtte i borgernes lejligheder og på fællesarealerne. Varigheden af 1:1 støtte afhænger dog af taksten.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i:
• Kommunens bestilling
• Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
• Borgerens motivation
• Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Der ydes typisk støtte til:
• Kompenserende og støttende rammer ift. autismen, herunder etablering af struktur og forudsigelighed i hverdagen
• Almindelige daglige gøremål således at der opnås større grad af selvhjulpenhed og selvstændighed
• Energiforvaltning
• Aktiviteter fx ridning og indkøb
• Vedligeholdelse af færdigheder
• Selvforståelse og spejling af tanker og følelser
• Beskæftigelse
• Følgeskab til tandlæge/læge
• Medicinhåndtering
• Madlavning, herunder bagning
• Understøttelse af den enkelte borgers sundhed og trivsel
• Alternativ supplerende kommunikation (ASK)
• At indgå i sociale relationer


5. Faglig tilgang og metode

Faglige tilgange
Vi arbejder ud fra følgende definerede, faglige tilgange:

• Ressourceorienteret tilgang
• Anerkendende tilgang

De faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.

Metoder
I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i øjeblikket, så den faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning ift. fra erfarne pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus.
For yderligere oplysninger om tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder henvises til Tilbudsportalen.

 

6. Takststruktur

For alle takstniveauerne på Toruplund er gældende, at indsatsen skal leveres i forhold til kriterierne i:
- Dansk kvalitetsmodel på det sociale område,
- Socialstyrelsens kvalitetsmodel samt
- at Specialområde Autismes takster er udformet på baggrund af den takststruktur, der er aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne.

Valg af takstniveauet afhænger af:
• Graden af og behov for individuel støtte og/ eller guidning til dagliglivsførelse.
• Sociale sammenhænge som den enkelte kan indgå i. Jo mindre gruppe, jo højere takstniveau.
• Graden af behov for skærmning for at minimere frustrationer og konfliktskabende adfærd.


Takstniveau 1: kr. 4.110 (P/L 2024)
Behov for nogen specialpædagogisk indsats til de fleste opgaver og aktiviteter. Nogen behov for støtte og vejledning, guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse. Behov for nogen grad af støtte i forbindelse med aktiviteter med andre.

Behov
• Borgeren har brug for minimal støtte i forhold til medicin
• Borgeren kan selv udføre aktiviteter, når personalet har ydet støtte til igangsætning, samt efterfølgende afslutning.
• Borgeren kan i forbindelse med aktiviteterne klare sig i længere tid i egen lejlighed uden personalestøtte.
• Borgeren kan opsøge hjælp fra personale og kan udsætte sit behov for støtte kortere tid.
• Borgeren har brug for minimal støtte til håndtering af følelsesmæssige udsving.
• Borgeren har ingen udadreagerende eller selvskadende adfærd.
• Borgeren indgår i et team med 1 personale til 3 - 4 andre borgere, hvorfor borgeren skal kunne udsætte sit behov for støtte.
• Borgeren har behov for, at der er en medarbejder til stede i forbindelse med aktiviteter i grupper, men klarer selv som udgangspunkt det sociale.
• Borgeren har behov for støtte til koordinering med andre offentlige instanser.
• Borgeren har behov for minimal støtte i forhold til kontakt til omverdenen
• Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning
• Borgeren bruger som udgangspunkt ikke nattevagten

Indsats
• Borgeren støttes i igangsætning og afslutning af daglig gøremål
• Borgeren støttes i planlægning samt udførsel af indkøb af personlige fornødenheder.
• Borgeren er tilmeldt kostordningen og støttes i tilberedning af måltiderne.
• Borgeren støttes i de få tilfælde der kan være af adfærds- og følelsesmæssige udsving.
• Der ydes verbal guidning i forbindelse med aktiviteter med andre.
• Løbende dokumentation, forberedelse og koordinering
• Udarbejdelse af individuel plan, med udgangspunkt i
den kommunale bestilling.

Takstniveau 2: kr. 4.585 (P/L 2024)
Behov for betydelig specialpædagogisk indsats til mange af de daglige opgaver og aktiviteter. Betydelig hjælp, vejledning, guidning og tæt støtte ved aktiviteter med andre.

Behov
• Borgeren har behov for støtte til medicin
• Borgeren har behov for støtte til at holde kontakt til omverdenen herunder pårørende.
• Borgeren kan være alene uden personale i kortere perioder, uden uhensigtsmæssig adfærd.
• Borgeren kan opsøge hjælp fra personale, men har svært ved at udsætte sit behov for støtte.
• Borgeren har brug for støtte til at blive følelsesmæssigt reguleret
• Borgeren har behov for støtte til dagligdags opgaver
• Borgeren kan indgå i en gruppe med støtte i forbindelse med aktiviteter.
• Borgeren har behov for støtte til kommunikation
• Borgeren har behov for støtte til energiforvaltning
• Borgeren har vanskeligt ved at drage omsorg for sig selv
• Borgeren indgår i et team med 1 personale til 2 - 3 andre borgere, hvorfor borgeren skal kunne udsætte sit behov for støtte i korte tid.
• Borgeren har behov for støtte til koordinering med pårørende og andre offentlige instanser
• Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning

Indsats
• Borgeren har behov for støtte til igangsætning, udførelse og afslutning af daglige gøremål samt indkøb af personlige fornødenheder og tilberedning af kostordningens måltider.
• Borgeren støttes i adfærds- og følelsesmæssig regulering.
• Der ydes støtte og guidning i forbindelse med aktiviteter med andre.
• Borgeren støttes til udvikling og vedligeholdelse af kommunikation
• Løbende dokumentation, forberedelse og koordinering
• Udarbejdelse af individuel plan med udgangspunkt i
den kommunale bestilling.

Takstniveau 3: kr. 5.135 (P/L 2024)
Behov for betydelig specialpædagogisk indsats og tæt støtte til en stor del af de daglige alene opgaver og aktiviteter. Betydelig hjælp, vejledning, guidning og tæt støtte ved aktiviteter med andre.

Behov
• Borgeren har behov for støtte til medicin.
• Borgeren har behov for støtte til at holde kontakt til omverdenen herunder pårørende.
• Borgeren kan være alene uden personale i kortere perioder, uden uhensigtsmæssig adfærd.
• Borgeren kan opsøge hjælp fra personale, men har svært ved at udsætte sit behov for støtte.
• Borgeren har brug for støtte til at blive følelsesmæssigt reguleret.
• Borgeren har behov for støtte til de fleste dagligdags opgaver.
• Borgen kan have vanskelig ved at mestre social samspil med andre og i situationsbestemte sammenhænge i samfundet.
• Borgeren har behov for støtte til kommunikation.
• Borgeren har behov for støtte til energiforvaltning.
• Borgeren har vanskeligt ved at drage omsorg for sig selv.
• Borgeren indgår i et team med 1 personale til 2 - 3 andre borgere, hvorfor borgeren skal kunne udsætte sit behov for støtte i kortere tid.
• Borgeren har behov for støtte til koordinering med pårørende og andre offentlige instanser.
• Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning.

Indsats
• Borgeren har behov for støtte til igangsætning, udførelse og afslutning af daglige gøremål samt indkøb af personlige fornødenheder og tilberedning af måltider.
• Borgeren støttes i adfærds- og følelsesmæssig regulering.
• Der ydes støtte og guidning i forbindelse med aktiviteter med andre.
• Borgeren støttes til udvikling og vedligeholdelse af kommunikation
• Borgeren har behov for at personalet planlægger aktiviteterne i detaljer.
• Borgeren har behov for betydelig pædagogisk støtte i forhold til mestring af eget liv, herunder egen omsorg og socialt samspil.
• Borgeren har behov for støtte i udførelsen af delprocesser. Herunder start, udførsel samt afslutning af aktiviteterne.
• Borgeren kan have behov for kompensering i forhold til ADL opgaver.
• Borgeren har behov for tæt støtte i sociale aktiviteter for at undgå uhensigtsmæssig adfærd.
• Løbende dokumentation, forberedelse og koordinering
• Udarbejdelse af individuel plan med udgangspunkt i
den kommunale bestilling.

Da Toruplund er et helhedstilbud, vil det være muligt at benytte ekstern beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud. Hvis dette er tilfældet, vil der være fradrag i taksten.


7. Medarbejdere

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af henholdsvis pædagoger, ergoterapeuter, omsorgsmedhjælpere samt et lederteam.


8. Nattevagt

Der er en vågen nattevagt.


9. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig skærmning eller individuelle indsatser, jf. SL § 141 handleplan.