Gødvad boligerne, Gødvad Botilbud og Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse er nu blevet nygodkendt af Socialtilsyn Nord.

Godkendelsen kommer efter en proces, som startede i efteråret 2019. Her udtalte Socialtilsyn Midt kritik overfor Specialområde Autisme – specielt med fokus på tre botilbud i Hedensted, Skals og Thorning.

 

Efteruddannelse og konkrete handlingsplaner
Alle Specialområde Autismes tilbud har derfor været igennem en proces, hvor man har arbejdet intensivt med at rette op på de ting, som socialtilsynet har kritiseret. Kritikken drejede sig blandt andet om kendskab til regler om magtanvendelse, konflikthåndtering, forebyggelse af vold og overgreb og borgernes trivsel og sundhed.

Alle medarbejdere i Specialområde Autismes bo- og beskæftigelsestilbud har modtaget efteruddannelse med fokus på disse emner, og man har arbejdet med en lang række konkrete handleplaner.


Øget indflydelse på eget liv og trivsels- og drømmesamtaler
I Gødvad har en del af handleplanerne handlet om efteruddannelse. Det kommer til udtryk gennem et øget fokus på styrket borgerinvolvering og en øget bevidsthed om borgernes selvbestemmelsesret.

Blandt andet har et forbedringsprojekt vist, via en dataindsamling blandt borgerne, at borgerne oplever øget indflydelse på eget liv og en øget livskvalitet.

Andre konkrete tiltag er trivsels- og drømmesamtaler med borgerne samt et øget fokus på at understøtte sociale relationer bl.a. ved fællesspisning. Der er samtidig nedsat udvalg med borgerinvolvering, hvor der bl.a. planlægges aktiviteter på tværs af Gødvad.

I forbindelse med nygodkendelsesprocessen er tilbuddene i Gødvad blevet tilknyttet Socialtilsyn Nord og henvendelser om tilsyn, skal derfor rettes hertil.