Kritik fra socialtilsynet: Genstart af botilbud

Specialområde Autisme og Region Midtjylland arbejder lige nu intensivt på en plan, som - hvis den bliver godkendt - vil betyde en afvikling og genstart af botilbuddene Bækketoften og Rugmarken, begge Hedensted, og Højskolebakken i Thorning/Skals.

Der er tale om en slags administrativ afvikling, som øjeblikket efter følges af en genstart. Det betyder, at man på papiret afvikler det gamle tilbud, og åbner et nyt, som er baseret på en lang række ændringer. Formålet er, at man både får ændret de ting, som skal ændres og samtidig undgår flytninger.

Varsling fra socialtilsynet

Det sker, fordi socialtilsynet i en såkaldt agterskrivelse har kritiseret en lang række forhold på Bækketoften og Rugmarken (og på Højskolebakken).

Og hvis disse forhold ikke bliver ændret, varsler tilsynet, at de vil trække Specialområde Autismes tilladelse til at drive botilbud. Region Midtjylland og Specialområde Autisme arbejder derfor lige nu på en lang række ændringer, som skal skabe en gennemgribende forandring af de kritiserede forhold.

 

Høringssvar afleveret d. 20. november

Ændringerne er beskrevet i et høringssvar, som Region Midtjylland og Specialområde Autisme sendte til socialtilsynet d. 20. november.

Vi forventer, at der kommer et svar fra tilsynet i begyndelsen af december. Bliver planen godkendt, vil den administrative lukning og genstarten kunne gennemføres.

De kritiserede forhold er:

  • Ledelse
  • Forebyggelse af magtanvendelse
  • Fysiske forhold
  • Manglende fokus på borgernes sundhed og trivsel
  • At medarbejderne har manglet faglige kompetencer til at imødekomme borgernes behov

Hvilke ændringer sker der?

 

Ledelse

Tilsynet peger i sin rapport på, at der ikke har været ledelse tæt nok på hverdagens drift på botilbuddene. Det har blandt andet betydet, at de mange tiltag, der er gjort for at imødekomme kritikken fra tilsynet, ikke i høj nok grad har ført til ændringer.

 

Derfor er den tidligere områdechef fratrådt. Samtidig er den ledelse, som nu står i spidsen for Specialområdet, blevet styrket med tre viceområdechefer. De skal i samarbejde med afdelingslederne være garanter for, at de kommende ændringer fører til nye måder at gøre tingene på i hverdagen.

 

Det betyder også, at der sker ændringer i ledelserne lokalt på Bækketoften, Rugmarken og Højskolebakken. Anny Aarup og Lene Sørensen er blevet indsat som konstituerede afdelingsledere, og Bækketoften 2B og 2C samt Rugmarken bliver separate enheder med hver deres afdelingsledelser. Der vil også blive ansat 2 daglige leder på Bækketoften 2B.

På Højskolebakken tiltrådte Mette Seierup, som afdelingsleder d. 1. august. Daglig leder i Thorning er Kathrine Lykke Jensen og i Skals, Charlotte Grove. Begge tiltrådte d. 1. november. Lisbeth Bødker starter den 1. november som stedfortræder i Skals og Thorning

 

Forebyggelse af magtanvendelse

Alle medarbejdere i Specialområde Autisme har i løbet af i år fået undervisning i reglerne for magtanvendelse og i hvad man kan gøre for at undgå magtanvendelser. Der arbejdes videre med at implementere denne viden i den daglige praksis.

 

Medarbejderkompetencer og fokus på borgernes sundhed og trivsel

Som nævnt er der allerede blevet gjort en stor indsats for at sikre, at medarbejderne har den rette viden – om blandt andet sundhed og trivsel for mennesker med autisme og om forebyggelse af magtanvendelse.

 

Det er sket gennem et koncentreret uddannelsesforløb, som startede først på året. For at sikre, at den nye viden bliver brugt, får medarbejderne nu i endnu højere grad støtte i hverdagen fra konsulenter fra Specialområde Autismes konsulentafdeling. Bostederne får også støtte fra såkaldte forbedringsteams. Det bliver deres opgave at sikre, at der hele tiden er fokus på forbedringer, og at der er de rette muligheder for at gennemføre dem.

 

Fysiske forhold

Tilsynet har påpeget, at der mangler fællesarealer, som i højere grad giver mulighed for socialt samvær. De vil nu blive etableret. Samtidig vil de såkaldte "neutrale støttezoner" i borgernes lejligheder på Højskolebakken blive nedlagt. Det betyder, at borgerne får fuld rådighed over hele boligen – og at huslejen derfor skal genberegnes. 

 

Hvornår begynder der at ske ændringer?

Vi forventer, at genstarten af tilbuddene kan ske omkring 1. april 2020.

Mange af de ændringer som er nævnt i det ovenstående er der allerede arbejdet med igennem en længere periode.

Denne indsats fortsætter – og nu med et intenst fokus på at sikre, at den nye lærdom bliver til handlinger i hverdagen, og at vi arbejder systematisk, så vi kan lave ændringer, hvis en indsats ikke har den rette effekt.

 

Dialogmøder med pårørende og kommuner

Vi har holdt dialogmøder med pårørende til borgere fra Bækketoften, Rugmarken og Højskolebakken og vil indbyde til flere. Vi har samtidig også holdt et dialogmøde med kommuner, som har borgere boende de tre steder.

Målet med møderne har været, at vi får viden om, dét som fylder og frustrerer, og som vi skal tage med i den videre proces.

Det har også givet os mulighed for at fortælle om planerne for de ændringer, der sker. Det har samtidig åbnet mulighed for et samarbejde om den proces, som nu er sat i gang – det er vi rigtig glade og taknemmelige for.

 

Der vil komme invitationer til flere dialogmøder – hvis jeres pårørende giver lov til, at vi må kontakte jer om det.

 

Venlig hilsen

 

Trine Funder og Vivia Elkjær

Områdeledelsen