Peerprojekt første møde oktober 2022.jpg

Fra venstre: Emma, en af SAUs autistiske samarbejdspartnere, Jens Lundgaard Thomsen, underviser på Recoveryskolen, Psykiatriens Hus i Aarhus, Freja Sirdorf, faglig udviklingschef, Specialområde Autisme og Kathe Johansen, forperson for Landsforeningen Autisme.

Der var autistiske samarbejdspartnere, repræsentanter fra psykiatrien, fra kommuner, Socialstyrelsen, fra Autisme Ungdom og Landsforeningen Autisme med, da vi i Specialområde Autisme for nylig holdt den allerførste workshop om vores kommende peer-projekt.

Målet med den første workshop var at konceptudvikle og gå i dialog med en række aktører, som kan blive en del af de partnerskaber, som projektet lægger op til. I videoerne herunder kan du høre, Emma og Cecilie, som holdt oplæg på workshoppen, fortælle om, hvad det for dem ville have betydet at have en autistisk mentor.

I Specialområde Autisme er det tanken, at vi vil udvikle et peerkoncept, der bygger oven på de gode erfaringer fra psykiatrien – blot i et koncept som er tilpasset autismeområdet. Målet er at finde ud af, hvordan en peer-uddannelse kan se ud og hvilke funktioner en peer-medarbejder kan varetage på autismeområdet. Det kunne fx være som:

  • Mentorer for nydiagnosticerede voksne med autisme
  • Medarbejdere på botilbud
  • Bostøtter til autistiske mennesker der bor i egen bolig
  • Medarbejdere på psykiatriske sengeafsnit
  • Mentorer på jobcentre

Men hvorfor et peer-koncept på autismeområdet? Først og fremmest fordi der er så gode erfaringer fra fx psykiatrien og fordi både forskningen (og vores egne erfaringer fra Boostcamp) peger på en række åbenlyse fordele. Blandt andet viser Socialstyrelsens evaluering af peer-projekter fra psykiatrien at:

  • Borgere som modtager peer-støtte får et bedre socialt netværk, oplever større forbundethed med andre, større kontrol med livet og får større blik for egne ressourcer og muligheder

  • Peer-medarbejdere oplever meningsfuldhed og får blik for nye kompetencer og ressourcer – ikke mindst i forhold til arbejdsmarkedet, son nogle af dem har haft begrænset tilknytning til

  • De organisationer, som har engageret peermedarbejdere, oplever en øget forståelse for borgerens perspektiv og en mere ligeværdig relation mellem system og borger

Målet er lige nu at skitsere et peerkoncept på autismeområdet og sideløbende udarbejde en fondsansøgning, så konceptet via fondsfinansiering i et forpligtende partnerskab kan færdigudvikles, afprøves og evalueres.

 

Cecilie: Jeg manglede én at spejle mig i

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Emma: Et frirum, hvor man er helt som man skal være

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.