Musikterapi VR illustration.png

 

Et projekt i efteråret 2021 kickstartede Specialområde Autismes erfaringer med brugen af musikterapi som metode. Formålet var at samle erfaringer, der kan støtte os i vurderingen af, hvilken plads musikterapi skal have i Specialområde Autisme fremover. 

Erfaringerne er nu blevet evalueret og er tilgængelige i denne rapport: 

 

Hent rapporten her:

En kilde til nærvær, initiativ og regulering af arousal - En evaluering af Specialområde Autismes afprøvning af musikterapi blandt autistiske borgere med udviklings-hæmning og begrænset verbalt sprog 


I projektet indgik vi samarbejde med en ekstern musikterapeut, som gennemførte ugentlige, individuelle musikterapi-sessioner. I alt seks autistiske voksne med udviklingshæmning, begrænset verbalt sprog samt evt. adfærdsmæssige udfordringer, fx selvskadende eller udadreagerende adfærd deltog i de individuelle forløb.

Herudover blev der gennemført workshops for 10 medarbejdere fra tre afdelinger med formålet om læring og refleksion vedr. brugen af musik i samarbejdet med borgerne. Endelig blev der pilotafprøvet virtual reality-applikation (VR) til musikterapi udviklet af Multisensory Experience Lab ved Aalborg Universitet i København.

I henholdsvis fokusgruppeinterview og interview har vi indsamlet medarbejdernes og musikte-rapeutens erfaringer og refleksioner fra projektets gennemførsel. Der er i evalueringen særligt fokus på borgernes motivation, deres udbytte samt de konkrete strategier i indsatserne.

Målet med evalueringen er at skabe eftertanke og læring igennem indsigt i afprøvningens betydning for borgerne samt medarbejderes, lederes og musikterapeutens refleksioner om forløbet