Kollegiet er et midlertidigt og længerevarende botilbud for borgere fra 18 år med autismespektrumforstyrrelser og eventuel komorbiditet som f.eks. ADHD og angst.

For målgruppen på Kollegiet er der tale om borgere, der netop er flyttet hjemmefra. Borgerne har behov for at få afdækket kompetencer og færdigheder både i forhold til det at bo selv, til uddannelse eller beskæftigelse og til sociale sammenhænge.

Det forventes, at borgeren bliver bevilget et beskæftigelsestilbud, så beskæftigelse er en del af borgerens struktur.

Tilbuddet er også for borgere, der ikke tidligere har boet på én af Specialområde Autismes afdelinger.

Tilbuddet ligger i Tørring en kilometer fra centrum. Kollegiets borgere bor på eget værelse med bad. Kollegiet er nabo til to af Specialområde Autismes andre afdelinger. 

Målrettet indsats og udvikling


Ud fra borgerens forudsætninger tilrettelægger medarbejderne en pædagogisk indsats for hver enkelt borger på baggrund af Servicelovens §141 handleplan fra kommunen.

Medarbejderne udformer den pædagogiske indsats som individuelle planer, hvor delmålene bliver udarbejdet i samarbejde med borgeren ud fra fem udviklingsområder; bostøtte, personlig udvikling, sundhed/trivsel, fritid og job.

Det pædagogiske mål med botilbuddene er at træne, støtte og vejlede til en velfungerende tilværelse med stadig større selvstændighed og forberedelse til voksenlivet.

Indsatsen er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, forudsætninger kompetencer og ønsker. 

Kollegiet arbejder tæt sammen med Tørring Beskæftigelse og Uddannelse, der er en del af Specialområde Autisme.

På den måde bliver borgerens dage set som en helhed, hvor bostøttetilbuddet i høj grad er med til at støtte op om borgerens uddannelse eller beskæftigelse i forhold til at arbejde med motivation og i forhold til fx morgenmad, hygiejne mv. 

Borgerne bor her typisk nogle år, hvor medarbejderne samarbejder intensivt med borgeren om større selvstændighed gennem en struktureret, pædagogisk helhedsindsats.

Hverdagen har fokus på at træne færdigheder i almindelig daglig levevis.
 
Se afdelingens takster.

Samarbejdspartnere


Medarbejderne samarbejder med de kommunale sagsbehandlere, hvor der typisk er årlige statusmøder.

Medarbejderne har ligeledes et tæt samarbejde med Tørring Beskæftigelse og Uddannelse, så der på den måde hele tiden tænkes i helheder i forhold til det tilbud borgeren modtager hos os.

Der er også et samarbejde med psykiater, læger og psykologer.