Gødvad Botilbud har døgndækning og er målrettet voksne med autismespektrumforstyrrelser, der i et vist omfang kan klare sig selv.

Borgerne har dog brug for tæt støtte og vejledning i hverdagen og livet generelt, så de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at opnå øget selvstændighed. Flere borgere har komorbiditet i form af psykiatriske diagnoser.

Tilbuddet ligger i rolige omgivelser i Gødvad ved Silkeborg og består af toværelseslejligheder og en række fælles faciliteter som for eksempel en stue.

Tilbuddet har udsigt over Silkeborg og naturen omkring. Botilbuddet er nabo til Gødvad Beskæftigelse & Uddannelse og Gødvad Boligerne, der er en del af Specialområde Autisme.

Målrettet indsats og udvikling

Med afsæt i borgerens forudsætninger og udviklingsprofil tilrettelægger vi en pædagogisk indsats på baggrund af Servicelovens § 141 handleplan fra kommunen.

Den pædagogiske indsats bliver udformet som individuelle planer, der altid bliver udarbejdet i samarbejde med borgeren i det omfang, det er muligt.

Borgeren modtager støtte i hverdagen i form af botræning og støtte til at tilrettelægge og fastholde beskæftigelses- og fritidsaktiviteter.

Der bliver kontinuerligt arbejdet med at lære borgeren mestrings- og kompenserende strategier med henblik på at øge borgerens selvstændighed.

Ligeledes er der fokus på, at borgeren opnår både en større forståelse for og accept af eget handicap.

Gødvad Botilbud arbejder tæt sammen med Gødvad Beskæftigelse & Uddannelse, der er en del af Specialområde Autisme.

På den måde bliver borgerens dage set som en helhed, hvor botilbuddet i høj grad er med til at støtte op om borgerens uddannelse eller beskæftigelse i forhold til at fastholde motivation og aftaler for eksempel i forhold til at stå op om morgenen.

Målet med opholdet på Gødvad Botilbud er, at borgeren på sigt opnår øget livskvalitet og større selvstændighed med henblik på at modtage et mindre indgribende tilbud.

Se afdelingens takster. 

Samarbejdspartnere

Gødvad Botilbud samarbejder med de kommunale sagsbehandlere, hvor der typisk er årlige statusmøder.

Medarbejderne samarbejder ligeledes meget tæt med Gødvad Beskæftigelse & Uddannelse, så der på den måde hele tiden tænkes i helheder i forhold til det tilbud, som borgeren modtager i Specialområde Autisme.