Søren Møllers Gade er et døgntilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser og komorbiditet som f.eks. ADHD og angst.

Fælles for målgruppen er, at borgerne i et vist omfang kan klare sig selv dog med tæt støtte, rådgivning og vejledning. For flere i målgruppen gælder det, at borgerne flytter hjemmefra, når de flytter ind.

Tilbuddet ligger centralt i Randers by og fungerer som opgangsfællesskab, hvor borgeren har egen lejlighed. 

Målrettet indsats og udvikling

Med udgangspunkt i borgerens forudsætninger tilrettelægger vi en individuel plan for hver enkelt borger på baggrund af Servicelovens § 141 handleplan fra kommunen. Det pædagogiske mål med botilbuddet er at træne, støtte og vejlede til en velfungerende tilværelse. Indsatsen er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, kompetencer og ønsker. 

Formålet med indsatsen er den samme for alle; at opnå stadig større selvstændighed og mod til at klare hverdagens og livets opgaver selv. Et væsentligt redskab er samtale og nærvær, og et struktureret samarbejde mellem borger og medarbejder om at nå de mål, som den enkelte har. 

Botilbuddet Søren Møllers Gade arbejder tæt sammen med Bagland - Beskæftigelse og Uddannelse, der også er en del af Specialområde Autisme, og som holder til i Fælleshuset Provstegade, der er specialområdets samværstilbud i Randers.

På den måde bliver borgerens dage set som en helhed, hvor botilbuddet i høj grad er med til at støtte op om borgerens uddannelse eller beskæftigelse i forhold til at fastholde motivation og helt konkret i forhold til fx lektier, at komme op om morgenen mv.

Se afdelingernes takster.

Samarbejdspartnere

Søren Møllers Gade samarbejder med de kommunale sagsbehandlere, hvor der er en løbende dialog om den målrettede indsats for den pågældende borger.

Søren Møllers Gades medarbejdere har et meget tæt samarbejde med Bagland - Beskæftigelse og Uddannelse, så der på den måde hele tiden tænkes i helheder i forhold til det tilbud borgeren modtager hos os.

Ligeledes samarbejder medarbejderne med de pårørende, psykiatrien, psykologer, Jobcenter Randers og Kriminalforsorgen.