Kildegade er et midlertidigt botilbud til unge voksne med autismespektrumforstyrrelser og eventuel komorbiditet.

For målgruppen gælder det, at borgeren typisk kommer direkte fra forældrenes hjem. Kildegade ligger centralt i Horsens by.

Tilbuddet benytter Specialområde Autismes nyudviklede Fasemodel, hvor formålet er, at borgerne udvikler kompetencer, så de på sigt kan klare sig i egen bolig med kommunal bostøtte.

Det er udelukkende i Fasemodellens to midterste faser, borgeren behøver at bo i Horsens. I den indledende og afsluttende fase har borgeren mulighed for at bo i sin hjemkommune.

Kildegade er et tilbud, der er oprettet på baggrund af en politisk aftale mellem Horsens Kommune og Region Midtjylland om et tættere samarbejde på autismeområdet.

Målrettet indsats og udvikling

Den helhedsorienterede indsats bliver individuelt tilrettelagt ud fra den kommunale § 141 handleplan og borgerens forudsætninger, motivation og ressourcer, der systematisk bliver afdækket.

Borgeren modtager individuelle støttesystemer og en individuel plan med konkrete mål og delmål, som er udarbejdet i samarbejde med borgeren.

Indsatsen tager udgangspunkt i Specialområde Autismes fem udviklingsområder; bostøtte, job og uddannelse, personlig udvikling, fritid og sundhed og trivsel.

Derudover er der særligt fokus på psykoedukation/selvforståelse, robusthed og medborgerskab.

Se afdelingens takster.

Samarbejdspartner

Fasemodellen fordrer et tæt samarbejde med pårørende, den kommunale sagsbehandler, læger, psykiatere, psykologer og jobcenter.

Pårørendesamarbejde har høj prioritet, og hviler på respekt, anerkendelse, gennemsigtighed og en høj grad af faglighed. Borgerens netværk bliver systematisk inddraget i alle faserne i det omfang, som borgeren ønsker og tillader dette.

Kildegades medarbejdere afholder et formelt opstartsmøde med borger, eventuelt pårørende og den kommunale sagsbehandler.

Herefter inviterer medarbejderne til årlige statusmøder og møder i forbindelse med overgange mellem faserne.