Kollegiet er et botilbud med døgndækning til voksne med autismespektrumforstyrrelser og komorbiditet som f.eks. ADHD og angst. For flere i målgruppen gælder det, at borgerne flytter hjemmefra, når de flytter ind på Kollegiet, der fungerer som bofællesskab.

Tilbuddet ligger i rolige omgivelser centralt i Hinnerup og består af toværelseslejligheder. Kollegiet er nabo til tre andre afdelinger i Specialområde Autisme.

Målrettet indsats og udvikling


Med udgangspunkt i borgerens forudsætninger tilrettelægger vi en individuel plan for hver enkelt borger på baggrund af Servicelovens § 141 handleplan fra kommunen.

I planen bliver der lagt vægt på at skabe livskvalitet for den enkelte. Den individuelle, pædagogiske indsats bliver skabt i samarbejde med borgeren omkring ønsker, behov og kompetencer.

Borgerne modtager bostøttetræning og støtte i hverdagen med at tilrettelægge både fritidsaktiviteter og praktiske gøremål, ligesom borgeren har mulighed for at deltage i en række fælles aktiviteter i bofællesskabet.

Der bliver kontinuerligt arbejdet med at lære borgerne kompenserende strategier og på at øge borgernes selvstændighed. Dette medfører, at flere borgere med tiden ikke behøver et døgntilbud, men blot bostøtte. 

Kollegiet arbejder tæt sammen med Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse, der er en del af Specialområde Autisme.

På den måde bliver borgerens dage set som en helhed, hvor Kollegiet i høj grad er med til at støtte om borgerens uddannelse eller beskæftigelse i forhold til at fastholde motivation og helt konkret i forhold til fx lektier, at komme op om morgenen mv.

Se afdelingens takster.

Samarbejdspartnere


Kollegiet samarbejder med de kommunale sagsbehandlere, hvor der typisk er årlige statusmøder. Der er dog en hyppigere kontakt mellem Kollegiet og kommunerne i forhold til de borgere, som er på kontanthjælp.

Kollegiet har et tæt samarbejde med Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse, så der på den måde hele tiden tænkes i helheder i forhold til det tilbud borgeren modtager hos os.

Ligeledes samarbejder Kollegiet med en psykiater.