Gødvad Boligerne har døgndækning og er målrettet normalt begavede voksne med en diagnose indenfor autismespektret, der i et vist omfang kan klare sig selv. 

Borgerne har dog brug for tæt støtte og vejledning i hverdagen og livet generelt, så de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at opnå øget selvstændighed.

Flere borgere har komorbiditet i form af for eksempel angst, selvskade, ADHD eller misbrug.

Gødvad Boligerne ligger i rolige omgivelser i Gødvad ved Silkeborg og består af syv selvstændige boliger, der alle har udsigt over Silkeborg og naturen omkring.

Gødvad Boligerne er alle Specialområde Autismes nye bokoncept AT Home boliger. Læs mere om AT Home boligerne.

Til boligerne er der tilknyttet et fællesområde, hvor borgerne har mulighed for at mødes og spise sammen eller deltage i andre fællesaktiviteter såsom spil, tv mm.

Gødvad Boligerne er nabo til to andre afdelinger i Specialområde Autisme; Gødvad Botilbud og Gødvad Beskæftigelse & Uddannelse.

Målrettet indsats og udvikling

Ud fra borgerens forudsætninger tilrettelægger vi en pædagogisk indsat for hver enkelt borger på baggrund af servicelovens § 141 handleplaner fra kommunerne.

Den pædagogiske indsats bliver udformet som individuelle udviklingsplaner og mål, der bliver udarbejdet så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

Al støtte foregår i borgerens eget hjem. Borgeren modtager støtte i hverdagen i form af bostøtte, støtte til både at tilrettelægge og fastholde fritidsaktiviteter og beskæftigelse, ligesom der er følgeskab til læge, psykologer mm.

Der er fokus på, at borgeren opnår både større forståelse og accept af eget handicap, idet vi også kontinuerligt arbejder med at lære borgeren mestrings- og kompenserende strategier, så borgeren kan agere mest hensigtsmæssigt ud fra en ny selvforståelse.

Gødvad Boligerne arbejder tæt sammen med Gødvad Beskæftigelse & Uddannelse.

På den måde bliver borgerens dage set som en helhed, idet vi støtter borgeren i at fastholde både sin motivation og sine aftaler for eksempel omkring at stå op om morgenen.

Samarbejdspartnere  

Gødvad Boligerne samarbejder med de kommunale sagsbehandlere, hvor der er et årligt statusmøde.

Medarbejderne samarbejder ligeledes med Gødvad Beskæftigelse & Uddannelse, så der på den måde tænkes i helheder i forhold til det tilbud, som borgeren modtager i Specialområde Autisme. 

Læs mere om vores Beskæftigelse- & Uddannelsestilbud