Kildebo er et botilbud til voksne mennesker med autismespektrumforstyrrelser og mental retardering.

Kendetegnende for målgruppen er, at borgerne har et stort behov for struktur, tryghed, faste rammer og støtte resten af livet.

Tilbuddet er nabo til tre andre afdelinger i Specialområde Autisme og ligger i Tørring by. Alle borgere bor i toværelseslejligheder.

Målrettet indsats og udvikling


På baggrund af borgerens forudsætninger tilrettelægger vi en individuel plan for hver enkelt borger på baggrund af Servicelovens §141 handleplan fra kommunen.

I planen bliver der lagt vægt på at skabe livskvalitet for den enkelte. Den individuelle, pædagogiske indsats bliver skabt i samarbejde med borgeren omkring ønsker, behov og kompetencer.

Den pædagogiske tilgang bygger på struktur og tryghed. Dels i botilbuddet, hvor borgeren har sin egen bolig, dels i fælleslokalerne, hvor medarbejderne arrangerer aktiviteter, der tilgodeser udvikling og en aktiv fritid i respekt for den enkeltes ressourcer.

Kildebo har et tæt samarbejde med Tørring Beskæftigelse og Uddannelse, der er en del af Specialområde Autisme.

På den måde bliver borgerens dage set som en helhed, hvor botilbuddet i høj grad er med til at støtte om borgerens beskæftigelse i værkstederne i forhold til at fastholde motivation og helt konkret til fx at komme op om morgenen mv.

Målet med indsatsen er at udvikle og vedligeholde færdigheder og skabe hensigtsmæssig struktur og adfærd, der øger livskvaliteten og skaber selvstændighed på den enkeltes præmisser.

Et væsentligt redskab er samtale og nærvær, og et struktureret samarbejde mellem borger og medarbejder om at nå de mål, som den enkelte har.

Se afdelingernes takster.

Samarbejdspartnere

Kildebo samarbejder med de kommunale sagsbehandlere, hvor der typisk er årlige statusmøder. Kildebo har et tæt samarbejde med Tørring Beskæftigelse og Uddannelse, så der på den måde hele tiden tænkes i helheder i forhold til det tilbud borgeren modtager hos os.

Ligeledes er der samarbejde med en psykiater.